พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง

อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                             ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                           คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                               รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                               อลงกฏ

                                                              ธานีนิวัต

                                                            มานวราชเสวี

                                                            อดุลเดชจรัส

                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                            เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง

พัทลุง จังหวัดพัทลุงให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ายางยายขลุย

ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่ายางยายขลุย ในท้องที่ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัด

พัทลุง ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๗/๑๓พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔