พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนดินสอ ให้เป็นป่าคุ้มครอง ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนดินสอ ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง

อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑

----------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                               คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                    รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฏ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                      เป็นปีที่ ๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าควนดินสอ ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอ

รัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉะบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวน

ป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควนดินสอ

ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าควนดินสอ ในท้องที่ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัด

สงขลา ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๗/๗พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔