พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี

และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี

อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

             โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                 มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                  ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี ตำบลเสอเพลอ ตำบลพันดอน ตำบลปะโค ตำบลตูมใต้ อำเภอกุมภวาปี และตำบลทับกุง ตำบลหนองแสง ตำบลแสงสว่าง ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินที่ได้จำแนกออกจากเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าพันดอน-ปะโค ในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๔๐/๑๕ มกราคม ๒๕๕๑