พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลทุ่งโป่ง และตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550