พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา

กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง

อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                   มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

            ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมือง ตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2550

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลเขาน้อย ตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าพัฒนา กิ่งอำเภอเวียงเก่า อำเภอภูเวียง ตำบลสงเปือย ตำบลนาชุมแสง อำเภอภูเวียง และตำบลหนองเสาเล้า ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเวียง ในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หน้า ๒๓/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐