พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอ

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัด

พระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอ

บางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอ

หนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอ

บางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร และอำเภอสามพราน อำเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙

---------------

                                                               ภูมิพลอดุลยเดช

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๙

                                                     เป็นปีที่ ๒๑ ในรัชการปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรื อำเภอ

บางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย

อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอ

เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อประโยชน์ของรัฐ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบาง

ขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอบางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม

จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอ

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร และอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๐๙"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุสามปี

                        มาตรา ๔  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ผู้ว่าราชการจังหวัดธนบุรี ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ใน

ท้องที่อำเภอยานนาวา อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร อำเภอบางขุนเทียน อำเภอธนบุรี อำเภอ

บางกอกน้อย อำเภอตลิ่งชัน อำเภอภาษีเจริญ อำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอบางกรวย

อำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเมือง

ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอสามพราน อำเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ภายในเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

    จอมพล ถนอม กิตตขจร

          นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๕๐๙/๙๘/๖พ/๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๙]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔