พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บุรณะ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. 2500

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ

อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บูรณะ

จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

---------

                                                      ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                       ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐

                                            เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี

เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกา

ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน

อำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมโลหกิจเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕ บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมือง

สมุทรปราการ อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ และอำเภอบางขุนเทียน อำเภอราษฎร์

บูรณะ จังหวัดธนบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือเพื่อค้นหาทรัพยากรธรรมชาติ

ของรัฐในการเปิดอุตสาหกรรมน้ำมันขึ้นภายในประเทศ สมควรกำหนดเขตที่ดินบริเวณที่จะให้

ผู้เชี่ยวชาญของกรมโลหกิจได้สำรวจและเจาะค้นหาน้ำมันตามโครงการสำรวจลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ก่อนที่จะเวนคืนต่อไป

[รก.๒๕๐๐/๖๑/๑๑๖๐/๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๐]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔