พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนอง แขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2500

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม

จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมือง

นครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านโป่ง

จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐

-----------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐

                                                 เป็นปีที่ ๑๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

ภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร อำเภอ

สามพราน อำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้างโป่ง จังหวัด

ราชบุรี เพื่อประโยชน์ของรัฐในการขยายทางหลวงสายเพชรเกษม ตอน ธนบุรี-ราชบุรี

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๔๗๕แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติทาง

หลวงพุทธศักราช ๒๔๘๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่ม

แบน จังหวัดสมุทรสาครอำเภอสามพราน นครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และ

อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. ๒๕๐๐"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕ บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้

อยู่ในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาคร อำเภอสามพรานอำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอ

บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ ในการขยายทางหลวงสาย

เพชรเกษม ตอน ธนบุรี-ราชบุรี กรมทางหลวงแผ่นดินจำต้องเข้าไปทำการอันจำเป็นเพื่อการ

สำรวจในท้องที่อำเภอภาษีเจริญ กิ่งอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัด

สมุทรสาครอำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และอำเภอ

บ้านโป่งจังหวัดราชบุรี จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน

ในท้องที่ดังกล่าว ตามความในพระราชบัญญัติทางหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๒ เพื่อดำเนินการ

ต่อไป

[รก.๒๕๐๐/๔๓/๖๘๓/๗ พฤษภาคม ๒๕๐๐]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๐ กันยายน ๒๕๔๔