พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                 รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                           ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                   เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ

จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกจะโก

ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าโคกจะโก ในท้องที่ตำบลมูโนะ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๔/๒๘๕/๒๖ เมษายน ๒๔๙๒]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔