พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าห้วงน้ำขาวและป่าอ่าวใหญ่ ในท้องที่ตำบลห้วยน้ำขาว และตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2487

พระราชกริสดีกา

กำหนดป่าห้วงน้ำขาวและป่าอ่าวไหย่ ไนท้องที่

ตำบนห้วงน้ำขาวและตำบนอ่าวไหย่ อำเพอเมืองตราด

จังหวัดตราด ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช ๒๔๘๗

------------

                                ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                           คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

                                         (ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

                                          ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐

                                        และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔)

                                                        อาทิตย์ทิพอาภา

                                                        ปรีดี  พนมยงค์

                                    ตราไว้ นะ วันที่ ๑๔ เมสายน พุทธสักราช ๒๔๘๗

                                                 เปนปีที่ ๑๑ ไนรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควนกำหนดป่าห้วงน้ำขาวและป่าอ่าวไหย่ ไนท้องที่ตำบนห้วงน้ำขาว

และตำบนอ่าวไหย่ อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด ไห้เปนป่าคุ้มครอง

                        คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว

อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธสักราช

๒๔๘๑ จึงไห้ตราพระราชกริสดีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกริสดีกานี้ไห้เรียกว่า "พระราชกริสดีกากำหนดป่าห้วงน้ำขาว

และป่าอ่าวไหย่ ไนท้องที่ตำบนห้วงน้ำขาวและตำบนอ่าวไหย่ อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด ไห้

เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช ๒๔๘๗"

                        มาตรา ๒ พระราชกริสดีกานี้ไห้ไช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาสไนราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป

                        มาตรา ๓ ไห้ป่าห้วงน้ำขาวและป่าอ่าวไหย่ ไนท้องที่ตำบนห้วงน้ำขาวและตำบน

อ่าวไหย่ อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด พายไนแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกริสดีกานี้เปน

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ไห้รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการรักสาการตามพระราชกริสดีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัถมนตรี

[รก.๒๔๘๗/๒๕/๔๕๐/๒๕ เมสายน ๒๔๘๗]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๗/๐๙/๒๕๔๔