พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าท้องอ่าว ในท้องที่ตำบลบางพระ ตำบลแหลมค้อ ตำบลท่าพริก ตำบลตะกาง ตำบลแหลมกลัด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2487

พระราชกริสดีกา

กำหนดป่าท้องอ่าว ไนท้องที่ตำบนบางพระ ตำบน

แหลมค้อ ตำบนท่าพริก ตำบนตะกาง ตำบน

แหลมกลัด และตำบนหนองคันซง อำเพอเมืองตราด

จังหวัดตราด ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช ๒๔๘๗

------------

                                ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                          คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

                                        (ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

                                        ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๑

                                      และวันที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔)

                                                      อาทิตย์ทิพอาภา

                                                      ปรีดี  พนมยงค์

                                 ตราไว้ นะ วันที่ ๑๔ เมสายน พุทธสักราช ๒๔๘๗

                                               เปนปีที่ ๑๑ ไนรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควนกำหนดป่าท้องอ่าว ไนท้องที่ตำบนบางพระ ตำบนแหลมค้อ

ตำบนพริก ตำบนตะกาง ตำบนแหลมกลัด และตำบนหนองคันซง อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด

ไห้เปนป่าคุ้มครอง

                        คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว

อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธสักราช

๒๔๘๑ จึงไห้ตราพระราชกริสดีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกริสดีกานี้ไห้เรียกว่า "พระราชกริสดีกากำหนดป่าท้องอ่าว

ไนท้องที่ตำบนบางพระ ตำบนแหลมค้อ ตำบนท่าพริก ตำบนตะกาง ตำบนแหลมกลัด และตำบน

หนองคันซง อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช ๒๔๘๗"

                        มาตรา ๒  พระราชกริสดีกานี้ไห้ไช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาสไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป

                        มาตรา ๓  ไห้ป่าท้องอ่าว ไนท้องที่ตำบนบางพระ ตำบนแหลมค้อ ตำบนท่าพริก

ตำบนตะกาง ตำบนแหลมกลัด และตำบนหนองคันซง อำเพอเมืองตราด จังหวัดตราด พายไน

แนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกริสดีกานี้เปนป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ไห้รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการรักสาการตามพระราชกริสดีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัถมนตรี

[รก.๒๔๘๗/๒๕/๔๔๗/๒๕ เมสายน ๒๔๘๗]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔