พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าเขาหินแดงและเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเขาดินแดงและเขาบิน ในท้องที่

ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                  อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                  ปรีดี  พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                     เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าเขาหินแดงและเขาบิน ในท้อที่ตำบลหินกอง อำเภอ

เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติกฤษฎีกากำหนดป่าเขา

หินแดงและเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชธานี จังหวัดราชธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเขาหินแดงและเขาบิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๕๙/๑๖๕๓/๘ กันยายน ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔