พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง ในท้องที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง ในท้องที่ตำบลด่านชุมพล

อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                        ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                               (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                                ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                              และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                  อาทิตย์พิทอาภา

                                                                  ปรีดี  พนมยงค์

                                           ตราไว้ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                          เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง ในท้องที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอ

เขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าท่ากุ่ม-

ห้วยแร้ง ในท้องทีตำบลด่านชุมพล อำเภอเขาสมิง และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง

ตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าท่ากุ่ม-ห้วยแร้ง ในท้องที่ตำบลด่านชุมพล อำเภอเขาสมิง

และตำบลห้วยแร้ง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๗๖/๒๓๘๗/๘ ธันวาคม ๒๔๘๕]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔