พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว

ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และ

ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                     รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                             ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                     เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบล

บางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ให้เป็นป่า

คุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงธรรมชาติ

ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าดงธรรมชาติ ในท้องที่ตำบลน้ำเชี่ยว ตำบลบางปิด อำเภอแหลม

งอบ และตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราช

กฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๓๖/๔๙๕/๕ กรกฎาคม ๒๔๙๒]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔