พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าครองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดให้ป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย

ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ด

และตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง

จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                 รังสิต กรมขุนชัยนาทรนเรนทร

                                              ทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                     เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ใน

ท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าปากคลอง

บางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง

อำเภอเมือง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าปากคลองบางพระ-เกาะเจ้า-เกาะลอย ในท้องที่ตำบลวังแจะ

ตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๒๘/๓๙๒/๑๗ พฤษภาคม ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๕ ตุลาคม ๒๕๔๔