พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าดงหนองขุ่น ดงหนองไฮ ในท้องที่ ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ

ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน

และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                       รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                     อลงกฏ

                                                                     ธานีนิวัต

                                                                   มานวราชเสวี

                                                                   อดุลเดชจรัส

                                               ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๒

                                                        เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมาก

หญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าดงหนองขุ่น-

ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียงพิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าดงหนองขุ่น-ดงหนองไฮ ในท้องที่ตำบลหมากหญ้า ตำบลเชียง

พิน และตำบลบ้านตาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย

พระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๒/๑๑/๗๒/๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๒]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔