พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ

อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง

อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                               มานวราชเสวี

                                                                อดุลเดชจรัส

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                          เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด

และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเสม็ด ใน

ท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเสม็ด ในท้องที่ตำบลวังแจะ อำเภอเมืองตราด และตำบล

เขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็น

ป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๑/๗๘๑/๗ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔