พระราชกฤษฎีกา ยุบรวมสภาตำบลห้วยราชากับเทศบาลตำบลห้วยราช และกำหนดเขตเทศบาลตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา

ยุบรวมสภาตำบลห้วยราชากับเทศบาลตำบลห้วยราช

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

พ.ศ. ๒๕๔๖

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรรวมสภาตำบลห้วยราชากับเทศบาลตำบลห้วยราชตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลห้วยราชา และกำหนดเขตเทศบาลตำบลห้วยราช

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลห้วยราชากับเทศบาลตำบลห้วยราช และกำหนดเขตเทศบาลตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้รวมสภาตำบลห้วยราชาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลห้วยราช ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

การใดที่สภาตำบลห้วยราชาได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลห้วยราช

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลห้วยราช ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ให้มีดังต่อไปนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๘๑.๘๘๐ ระยะทางประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๐๓๒๕๙๓

ด้านเหนือ

จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลสามแวง ระยะทางประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของห้วยราช บริเวณพิกัด UB ๐๕๖๕๘๓

จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลสามแวง ระยะทางประมาณ ๑,๒๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันตกของถนน รพช. บร. ๒๐๑๒ บริเวณพิกัด UB ๐๖๗๕๗๘

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลสามแวง ระยะทางประมาณ ๑,๘๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของหนองสะเปรือน บริเวณพิกัด UB ๐๘๕๕๗๖

ด้านตะวันออก

                จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลสามแวง และเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลบ้านตะโก ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพิกัด UB๐๘๖๕๗๑

จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลห้วยราชากับตำบลบ้านตะโก ระยะทางประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ฟากใต้ของถนน รพช. บร. ๒๐๒๐ บริเวณพิกัด UB ๐๘๓๕๕๕

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ทางฟากเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๘๘.๔๐๐ ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๐๘๓๕๔๗

ด้านใต้

จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเลียบทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๘ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๘๖ ระยะทางประมาณ ๒,๔๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๐๖๒๕๕๖

จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งฉากกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๐๕๙๕๕๑

จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นตรงขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๑๐ บริเวณพิกัด UB ๐๔๖๕๕๖

จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๘๔.๕๐๐ ระยะทางประมาณ ๕๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB ๐๔๘๕๖๑

                จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๒ ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ตรงกิโลเมตรที่ ๓๘๑.๘๘๐ ระยะทางประมาณ ๒,๗๐๐ เมตร บริเวณพิกัด UB๐๒๔๕๗๒

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ  ๒,๓๐๐ เมตร ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอเมืองบุรีรัมย์กับอำเภอห้วยราช บรรจบหลักเขตที่ ๑

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลห้วยราชากับเทศบาลตำบลห้วยราช และกำหนดเขตเทศบาลตำบลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. ๒๕๔๖

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประชาชนในสภาตำบลห้วยราชามีเจตนารมณ์ที่จะรวมกับเทศบาลตำบลห้วยราชที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ ตามผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในสภาตำบลห้วยราชา และโดยที่มาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๑/๑๗ กันยายน ๒๕๔๖