พระราชกฤษฎีกา ยุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น และกำหนดเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา

ยุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๔๖

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นกับเทศบาลตำบลบ้านโต้นตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลบ้านโต้น และกำหนดเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้นขึ้นใหม่

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น และกำหนดเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลบ้านโต้น ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

การใดที่สภาตำบลบ้านโต้นได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลบ้านโต้น

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลบ้านโต้น ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ให้มีดังต่อไปนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลขามป้อมกับตำบลบ้านโต้น และตำบลหนองแวง มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด ทีดี ๕๓๗๐๒๙

ด้านเหนือ

               จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลหนองแวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ ๔,๐๐๐ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออกของถนนไปบ้านหนองแวง บริเวณพิกัด ทีดี ๕๗๐๐๓๔

              จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลหนองแวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางลำห้วยแข้ เชื่อมระหว่างหนองบุปผากับกุดหมากเท้ง บริเวณพิกัด ทีดี ๖๐๖๐๒๓ ระยะทางประมาณ ๓,๘๐๐ เมตร

              จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลหนองแวงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากลำห้วยจาน ตรงกึ่งกลางแม่น้ำชี บริเวณพิกัด ทีดี ๖๒๔๐๒๙ ระยะทางประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร

ด้านตะวันออก

              จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพระยืนกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ บริเวณถนนไปบ้านโนนสมบูรณ์ ตัดกับแม่น้ำชี บริเวณพิกัด ทีดี ๖๑๑๐๐๗ ระยะทางประมาณ ๔,๔๓๐ เมตร

              จากหลักเขตที่ ๕  เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพระยืนกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางแม่น้ำชี ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางแม่น้ำชี บริเวณพิกัด ทีซี ๕๙๔๙๖๘ ระยะทางประมาณ ๔,๗๗๐ เมตร

ด้านใต้

              จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอพระยืนกับกิ่งอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านไผ่ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำชี ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางแม่น้ำชี บริเวณท่าหมากทัน บริเวณพิกัด ทีซี ๕๗๘๙๗๔ ระยะทางประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก

                จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลพระบุไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางถนนสายท่าหมากทันบ้านโต้น ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนสายท่าหมากทันบ้านโต้นตัดกับลำห้วยแข้ บริเวณพิกัด ทีดี ๕๗๖๐๐๐ ระยะทางประมาณ ๒,๘๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลพระบุไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางลำห้วยแข้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลพระบุ และตำบลขามป้อม มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด ทีดี ๕๓๖๐๒๐ ระยะทางประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลบ้านโต้นกับตำบลขามป้อมไปทางทิศเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลบ้านโต้นกับเทศบาลตำบลบ้านโต้น และกำหนดเขตเทศบาลตำบลบ้านโต้น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประชาชนในสภาตำบลบ้านโต้นมีเจตนารมณ์ที่จะรวมกับเทศบาลตำบลบ้านโต้นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ ตามผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในสภาตำบลบ้านโต้น และโดยที่มาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๖/๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖