พระราชกฤษฎีกา ยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา

ยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

พ.ศ. ๒๕๔๖

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลแวงใหญ่ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ขึ้นใหม่

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

การใดที่สภาตำบลแวงใหญ่ได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลแวงใหญ่

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลแวงใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ให้มีดังต่อไปนี้

หลักเขตที่ ๑ ตั้งอยู่บนแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบท บริเวณถนนสาธารณประโยชน์บรรจบกับห้วยยาง บริเวณพิกัด ทีซี ๓๒๘๖๗๘

ด้านเหนือ

               จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศตะวันออกตามกึ่งกลางห้วยยาง ถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห้วยเครือซูดบรรจบกับห้วยยาง บริเวณพิกัด ทีซี ๓๓๕๖๗๗ ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามกึ่งกลางห้วยยาง ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางห้วยยางตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙๙ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๗๔๖๖๔ ระยะทางประมาณ ๕,๔๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๔ ตรงจุดกึ่งกลางห้วยยาง บริเวณพิกัด ทีซี ๓๗๙๖๖๘ ระยะทางประมาณ ๗๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบท ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดกึ่งกลางห้วยหนองเอี่ยน บริเวณพิกัด ทีซี ๓๙๓๖๖๒ ระยะทางประมาณ ๑,๗๘๐ เมตร

ด้านตะวันออก

                จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทและอำเภอพล มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด ทีซี ๔๐๔๖๒๖ ระยะทางประมาณ ๕,๖๔๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอพลไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห้วยตะกั่วบรรจบกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด ทีซี ๔๐๙๖๐๕ ระยะทางประมาณ ๒,๓๖๙ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอพลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกึ่งกลางถนน รพช. หมายเลข ๓๐๓๐ ตรงจุดที่ถนน รพช. หมายเลข ๓๐๓๐ บรรจบกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอพล บริเวณพิกัด ทีซี ๔๐๘๕๙๗ ระยะทางประมาณ ๙๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอพลไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ ๙ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ และตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด ทีซี ๓๙๕๕๙๔ ระยะทางประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร

ด้านใต้

               จากหลักเขตที่ ๙ เป็นเส้นเลียบถนนสาธารณประโยชน์ตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๐ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิม ตัดกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๗๓๖๑๓ ระยะทางประมาณ ๓,๙๐๐ เมตร

ด้านตะวันตก

จากหลักเขตที่ ๑๐ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๑ ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางห้วยหนองเอี่ยน บริเวณพิกัด ทีซี ๓๖๘๖๒๘ ระยะทางประมาณ ๑,๕๔๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๑๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวกึ่งกลางห้วยหนองเอี่ยน ถึงหลักเขตที่ ๑๒ จุดที่ห้วยหนองเอี่ยนและห้วยเสือเขี้ยวตัดกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๗๓๖๓๔ ระยะทางประมาณ ๕๖๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๑๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๓ ซึ่งตั้งอยู่ฟากตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙๙ ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๙๙ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๖๔๖๓๗ ระยะทางประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๑๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๔ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมบรรจบกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๒๙๖๕๒ ระยะทางประมาณ ๔,๔๘๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๑๔ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิมไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๕ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแวงใหญ่กับตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ และตำบลวังแสง อำเภอชนบท มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด ทีซี ๓๑๖๖๖๗ ระยะทางประมาณ ๒,๓๐๐ เมตร

                จากหลักเขตที่ ๑๕ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตที่ ๑๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ถนนเข้าบ้านแวงใหญ่บรรจบกับถนนสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัด ทีซี ๓๒๔๖๗๔ ระยะทางประมาณ ๑,๓๐๐ เมตร

จากหลักเขตที่ ๑๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอแวงใหญ่กับอำเภอชนบทไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนบรรจบกับหลักเขตที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๕๗๐ เมตร

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกายุบรวมสภาตำบลแวงใหญ่กับเทศบาลตำบลแวงใหญ่ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๔๖

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประชาชนในสภาตำบลแวงใหญ่มีเจตนารมณ์ที่จะรวมกับเทศบาลตำบลแวงใหญ่ที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ ตามผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในสภาตำบลแวงใหญ่ และโดยที่มาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาและให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๘๐ ก/หน้า ๑/๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖