พระราชกฤษฎีกา เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2550

พระราชกฤษฎีกา

เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน

ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

พ.ศ. ๒๕๕๐

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

เป็นปีที่ ๖๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๐”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

              มาตรา ๓  ให้เพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ออกจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำบางนรา ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลไพรวัน ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี และตำบลปูโยะ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๔ ภายในแนวเขตที่เพิกถอนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาเพิกถอนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๕๐

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกองทัพบกมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าลุ่มน้ำบางนรา บางส่วน ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามที่กำหนดไว้โดยพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำบางนรา ในท้องที่ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส ตำบลไพรวัน ตำบลบางขุนทอง ตำบลพร่อน ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ ตำบลสุไหงปาดี ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี และตำบลปูโยะ ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก - ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๔ เนื้อที่ ๑,๒๖๙ ไร่ ๘ ตารางวา เพื่อจัดตั้งหน่วยงานของกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงภายในประเทศ และเพื่อแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมควรเพิกถอนพื้นที่ดังกล่าวออกจากการเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๐ ก/หน้า ๖๗/๑๕ มกราคม ๒๕๕๑