พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2539