พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๔

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาล ดังต่อไปนี้

(๑) สุขาภิบาลขาณุวรลักษบุรี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

                 (๒) สุขาภิบาลทรายขาว กิ่งอำเภอสอยดาว อำเภอโป่งน้ำร้อน สุขาภิบาลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน สุขาภิบาลมะขาม อำเภอมะขาม และสุขาภิบาลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

                (๓) สุขาภิบาลเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ สุขาภิบาลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน สุขาภิบาลเวียงเทิง อำเภอเทิง สุขาภิบาลแม่คำ สุขาภิบาลแม่จัน อำเภอแม่จัน สุขาภิบาลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย สุขาภิบาลบ้านเหล่า สุขาภิบาลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย และสุขาภิบาลแม่ขะจาน สุขาภิบาลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

(๔) สุขาภิบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา และสุขาภิบาลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

(๕) สุขาภิบาลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(๖) สุขาภิบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา สุขาภิบาลล้อมแรด อำเภอเถินและสุขาภิบาลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

(๗) สุขาภิบาลวังดิน อำเภอลี้ และสุขาภิบาลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

(๘) สุขาภิบาลกันทรารมย์ อำเภอกันทรารมย์ สุขาภิบาลกันทรลักษณ์ อำเภอกันทรลักษณ์ และสุขาภิบาลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์  ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๙๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔