พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2483

พระราชบัญญัติ

รักษาคลอง (ฉะบับที่ ๒)

พุทธศักราช ๒๔๘๓

                  

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐)

อาทิตย์ทิพอาภา

พล.อ. พิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓

เป็นปีที่ ๗ ในรัชชกาลปัจจุบัน

โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑

จึ่งมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติรักษาคลอง (ฉะบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๓”

มาตรา ๒[๑]  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติรักษาคลอง รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“มาตรา ๒  เมื่อจะใช้พระราชบัญญัตินี้สำหรับคลองใดจะได้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา”

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

คณิตา/ผู้จัดทำ

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ผู้ตรวจ

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๘/ตอนที่ -/หน้า ๓๔/๓ มกราคม ๒๔๘๔