พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2541

พระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗)

พ.ศ. ๒๕๔๑

                  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๔๑”

มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                    มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความใน ๑๑. แห่งบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“๑๑. ค่าใช้จ่าย

(๑) ค่าพาหนะเดินทางให้แก่เจ้าพนักงาน              ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย

พนักงานเจ้าหน้าที่ และคนงานที่จ้าง                ตามระเบียบกระทรวง

ไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือ               มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ

พิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่                ของกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ตามคำขอ

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่เจ้าพนักงาน                                ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย

พนักงานเจ้าหน้าที่ และค่าจ้างคนงาน              ตามระเบียบกระทรวง

ที่จ้างไปทำการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน              มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ

หรือพิสูจน์สอบสวน หรือตรวจสอบเนื้อที่           ของกระทรวงการคลัง

เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์

ตามคำขอ

(๓) ค่าป่วยการให้แก่เจ้าพนักงานผู้ปกครอง

ท้องที่หรือผู้แทนที่ไปในการรังวัดเกี่ยวกับ

โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ

ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง

การทำประโยชน์ คนหนึ่ง วันละ                     ๑๐๐    บาท

(๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการรังวัดเกี่ยวกับ              ให้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย

โฉนดที่ดิน หรือพิสูจน์สอบสวน หรือ                ตามระเบียบกระทรวง

ตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง              มหาดไทยด้วยความเห็นชอบ

การทำประโยชน์                                     ของกระทรวงการคลัง

(๕) ค่าปิดประกาศให้แก่ผู้ปิดประกาศ แปลงละ       ๒๐      บาท

(๖) ค่าพยานให้แก่พยาน คนละ                       ๒๐      บาท”

                  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ค่าตอบแทนในการอนุญาต

(๑) ตามมาตรา ๙ (๑) ไร่ละ                            ๑,๐๐๐           บาทต่อปี

(๒) ตามมาตรา ๙ (๒) หรือมาตรา ๙ (๓)

(ก) การขุดหรือดูดทราย ลูกบาศก์เมตรละ            ๒๘                บาท

(ข) การขุดดินหรือลูกรัง หรืออื่น ๆ ไร่ละ              ๑๐,๐๐๐          บาทต่อปี

หรือลูกบาศก์เมตรละ                              ๑๐                บาท”

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดินได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทำให้อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าตอบแทนต่าง ๆ ไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายประมวลกฎหมายที่ดินในส่วนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย และบัญชีค่าตอบแทนท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 

 

นุสรา/ปรับปรุง

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๘๙ ก/หน้า ๑/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๑