ระเบียบกรมทรัพยากรธรณีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2540

ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต

และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๔๐[๑]

                  

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ กรมทรัพยากรธรณีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๔๐”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐

“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย

“กิจการน้ำบาดาล” หมายความว่า การเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล หรือการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

หมวด ๑

การโอนใบอนุญาต

                  

                     ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่กิจการน้ำบาดาลนั้นอยู่ในเขตอำนาจโดยยื่นคำขอแบบ นบ./๑๕ ท้ายระเบียบนี้

   ข้อ ๖  ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตพร้อมกับการยื่นคำขอ

                     ข้อ ๗  ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ตรวจสอบว่า ผู้รับใบอนุญาตมีหนี้สินค้างชำระตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ก่อนยื่นคำขอโอนหรือไม่ หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตมีหนี้สินค้างชำระ ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการโอนใบอนุญาต

   กรณีที่มีการโอนในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล ให้ถือว่ามีหนี้ค้างชำระจนถึงวันยื่นคำขอโอน

  ข้อ ๘  เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นภายใน ๒ วันทำการ

                     การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้ขอรับโอนและผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๗

                     ข้อ ๙  เมื่ออนุญาตให้โอนใบอนุญาตแล้ว ให้เจ้าหน้าที่เขียน หรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงในด้านหน้าหรือด้านหลังใบอนุญาตที่จะโอน โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงนามอนุญาตให้โอน

หมวด ๒

การออกใบแทนใบอนุญาต

                  

                   ข้อ ๑๐  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลนั้น ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบ นบ./๑๖ ท้ายระเบียบนี้

ในกรณีที่ไม่ได้ยื่นคำขอรับใบแทนภายในสามสิบวันดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับผู้ยื่นคำขอเสียก่อน

                  ข้อ ๑๑  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบ นบ./๑๗ ท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญให้แสดงใบอนุญาตถูกทำลายประกอบด้วย

ข้อ ๑๒  เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

                  ข้อ ๑๓  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทำสำเนาภาพถ่ายหรือคัดสำเนาจากคู่ฉบับที่เก็บไว้ที่ทำการเขตน้ำบาดาล แล้วเขียนหรือประทับด้วยอักษรสีแดงเหนือครุฑ คำว่า “ใบแทน” และเขียนหรือประทับข้อความด้วยอักษรสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลังใบแทนใบอนุญาตโดยมีข้อความว่า “ใบแทนนี้ให้ใช้แทนต้นฉบับที่สูญหายหรือถูกทำลาย” และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงนามไว้เป็นหลักฐาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

นภดล  มัณฑะจิตร

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขอโอนใบอนุญาต (แบบ นบ./๑๕)

๒. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต (การโอนใบอนุญาต)

๓. คำขอรับใบแทน (แบบ นบ./๑๖)

๔. บันทึกถ้อยคำ (แบบ นบ./๑๗)

๕. แบบการเขียนหรือประทับข้อความ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๑/๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐