ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556

ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต

และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

พ.ศ. ๒๕๕๖

                  

                        เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาลของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่เขตน้ำบาดาลจังหวัดทุกจังหวัดเป็นไปด้วยความถูกต้อง

                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ ทวิ วรรคสอง และมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลโดยคำแนะนำของคณะกรรมการน้ำบาดาลจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                         ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจวินิจฉัยสั่งการเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                  

                        ข้อ ๕  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอโอนใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ ต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น

ข้อ ๖  ให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมคำขอ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมกับการยื่นคำขอ

                          ข้อ ๗  ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต จะต้องไม่มีหนี้ค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลค้างชำระ หากปรากฏว่า ผู้ขอโอนใบอนุญาต ยังไม่ได้ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระดังกล่าว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ดำเนินการเรียกชำระให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

                          กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตที่ขอโอนใบอนุญาต ไม่ชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลที่ค้างชำระตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ออกใบอนุญาตถือเป็นสาเหตุการไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตก็ได้

กรณีที่มีการขอโอนใบอนุญาตในระหว่างที่ยังไม่ถึงงวดที่ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาลหรือค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล ให้ถือว่ามีหนี้ค้างชำระจนถึงวันยื่นคำขอโอนใบอนุญาต

ข้อ ๘  เมื่อรับคำขอโอนใบอนุญาตแล้ว ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่พิจารณาคำขอและเสนอคำขอนั้นให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าวไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน หรือผู้รับใบอนุญาตยังมิได้ปฏิบัติตามข้อ ๖ และข้อ ๗

                         ข้อ ๙  การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พิมพ์ หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงในด้านหน้าหรือด้านหลังใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้ผู้ออกใบอนุญาตลงลายมือชื่อผู้อนุญาต พร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

                         เมื่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ได้พิจารณาดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วเสร็จ ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอทราบเพื่อให้มารับใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตนั้นให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายใน ๑ วันทำการ เพื่อหมายเหตุในระบบข้อมูลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลต่อไป

                        ข้อ ๑๐  ในกรณีที่ผู้ออกใบอนุญาตมีคำสั่งไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แจ้งเหตุผลพร้อมทั้งสิทธิอุทธรณ์ไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอโอนใบอนุญาตทราบด้วย

หมวด ๒

ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

                  

                        ข้อ ๑๑  ในกรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้

                        ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้รับใบอนุญาตทราบและทำบันทึกเปรียบเทียบคดี โดยการจัดทำบันทึกคำให้การของผู้กล่าวหา และบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา รวมทั้งรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเปรียบเทียบคดี การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี และส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีที่ได้รับมอบหมายให้เปรียบเทียบคดีที่เกิดในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น เพื่อพิจารณาต่อไป

                        ข้อ ๑๒  ให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่บันทึกถ้อยคำผู้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตว่าใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายจริง ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ และในกรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วย

                        ข้อ ๑๓  เมื่อรับคำขอรับใบแทนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ขอรับใบแทนชำระค่าธรรมเนียมคำขอค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าคัดสำเนา หรือค่าถ่ายเอกสารตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ออกใบแทนใบอนุญาตให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ วันทำการ

การนับระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่คืนคำขอ เพื่อให้ผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อน

                         ข้อ ๑๔  การออกใบแทนใบอนุญาต ให้ทำสำเนาภาพถ่ายหรือคัดสำเนาจากสำเนาคู่ฉบับที่เก็บไว้ที่ที่ทำการของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ แล้วพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงเหนือครุฑ คำว่า “ใบแทน” และพิมพ์หรือประทับข้อความด้วยหมึกสีแดงไว้ในด้านหน้าหรือด้านหลังใบแทนใบอนุญาต โดยมีข้อความตามแบบท้ายระเบียบนี้ และให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราครุฑชื่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หรือประทับตราครุฑชื่อส่วนราชการของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลด้วยหมึกสีแดงไว้เป็นสำคัญ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

สุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

[เอกสารแนบท้าย]

                          ๑. เอกสารแนบท้ายระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. คำขอโอนใบอนุญาต (แบบ นบ./๑๕)

๓. แบบการเขียนหรือประทับข้อความที่ใบอนุญาต (การโอนใบอนุญาต)

๔. คำขอรับใบแทน (แบบ นบ./๑๖)

๕. บันทึกถ้อยคำ (แบบ นบ./๑๗)

๖. แบบการเขียนหรือประทับข้อความ (การออกใบแทนใบอนุญาต)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๗ มกราคม ๒๕๕๗

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๗ มกราคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๖