ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ

หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด

พ.ศ. ๒๕๕๒

                  

                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

                     ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒”

   ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

  ข้อ ๓  เมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตพื้นที่ใด หากผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ต้องการหลักฐานเพื่อขอรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด ให้ดำเนินการ ดังนี้

(๑) ยื่นคำขอหนังสือรับรองตามแบบท้ายระเบียบนี้

(๒) แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณา

                   (ก) กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นใดที่ทางราชการออกให้ และหนังสือมอบอำนาจ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ

           (ข) กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอรับสิทธิ และเอกสารอื่น ๆ

                     ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยกรณีดังกล่าวข้างต้นต่อผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่สาธารณภัยสิ้นสุดตามที่ทางราชการประกาศกำหนด

                   ข้อ ๔  ให้ผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อเท็จจริง หากเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินที่เสียหายจากสาธารณภัย ให้ดำเนินการออกหนังสือรับรองให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนโดยจัดทำคู่ฉบับไว้เป็นหลักฐาน

                   กรณีผู้อำนวยการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบไม่ออกหนังสือรับรอง ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเอกสาร และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให้ผู้ยื่นคำขอทราบด้วย

ข้อ ๕  หนังสือรับรองที่ออกตามระเบียบนี้ ให้นำแบบหนังสือรับรองตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๖  ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ชวรัตน์  ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. คำขอหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด (ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรอง กรณีผู้ประสบภัย หรือเจ้าของ หรือผู้ครอบครองทรัพย์สิน ร้องขอหลักฐานเพื่อรับการสงเคราะห์ หรือบริการอื่นใด พ.ศ. ๒๕๕๒)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริญสินีย์/ปรับปรุง

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

วิชพงษ์/ตรวจ

๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๒๖ ง/หน้า ๑/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓