ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 50 ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. 2558

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๐

ว่าด้วยการติดตั้งประปา

พ.ศ. ๒๕๕๘

                  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งประปา เพื่อรองรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  การติดตั้งประปา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ

๕.๑ การติดตั้งประปาใหม่ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำ ดังนี้

                            ๕.๑.๑ การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้องโดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

                            ๕.๑.๒ การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้เพื่อการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านชั่วคราว

                            ๕.๒ การติดตั้งประปาซ้ำ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่เคยมีการติดตั้งประปามาก่อนและได้มีการยกเลิกการใช้นํ้าหรือถูกงดจ่ายน้ำไปแล้ว โดยผู้ยื่นคำขอต้องไม่เป็นคู่สัญญาการใช้น้ำประปาเดิมของสถานที่การใช้น้ำนั้น

ข้อ ๖  ผู้ขอใช้น้ำต้องเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๖.๑ เจ้าของบ้านหรือเจ้าของสถานที่ขอใช้น้ำ

๖.๒ ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๖.๓ ผู้เช่าหรือผู้ครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำโดยชอบด้วยกฎหมาย

๖.๔ ผู้ประกอบการในสถานที่ขอใช้น้ำ

๖.๕ ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคลที่ขอใช้น้ำ

                            ๖.๖ หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการ บ้านพักของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วซึ่งขอใช้น้ำ

๖.๗ ผู้ขอใช้น้ำอื่น นอกเหนือจากข้อ ๖.๑ – ๖.๖ ให้เป็นดุลพินิจในการอนุญาตของรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) หรือรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ

                           ข้อ ๗  การขอติดตั้งประปาถาวร ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่การประปานครหลวงกำหนดโดยยื่น ณ สำนักงานประปาสาขา หรือสถานที่อื่นใดที่รับดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปาแล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการขอใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

๗.๑ การขอติดตั้งประปาของบุคคลธรรมดา

๗.๑.๑ บุคคลที่มีสัญชาติไทย

๗.๑.๑.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๗.๑.๑.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอติดตั้งประปา หรือสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอติดตั้งประปาอยู่ในทะเบียนบ้าน

๗.๑.๑.๓ กรณีผู้ขอติดตั้งประปามิใช่เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านจะต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

                         (๑) สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้ขอใช้น้ำอยู่ในทะเบียนบ้านและให้เจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านทำหนังสือยินยอมพร้อมแนบหลักฐานสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้านด้วย ในกรณีผู้ขอใช้น้ำเป็นบิดา มารดา บุตรที่บรรลุนิติภาวะและคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ให้ยกเว้นไม่ต้องทำหนังสือยินยอม หรือ

                                 (๒) หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่แสดงว่าผู้ขอใช้น้ำเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา แต่ยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน หรือ

(๓) สำเนาเอกสารแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ เช่น สัญญาเช่า เป็นต้น

๗.๑.๒ บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย

๗.๑.๒.๑ สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่น

๗.๑.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๗.๑.๒.๓ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ

๗.๑.๒.๔ กรณีผู้ขอใช้น้ำไม่ใช่เจ้าของบ้าน ต้องยื่นหนังสือยินยอมของเจ้าของบ้าน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่นของเจ้าของบ้านด้วย

๗.๒ การขอติดตั้งประปาของนิติบุคคล

๗.๒.๑ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน ๓ เดือน

๗.๒.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

๗.๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ

๗.๒.๔ สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ

๗.๓ การขอติดตั้งประปาในนามของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บ้านพักของทางราชการ บ้านพักของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานทูต สถานกงสุล วัด และสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาต่าง ๆ ที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว

ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงนามในแบบคำขอติดตั้งประปาและสัญญาใช้น้ำประปากับการประปานครหลวง

                                        ข้อ ๘  การขอติดตั้งประปาชั่วคราว ผู้ขอใช้น้ำจะต้องยื่นคำขอใช้น้ำตามแบบคำขอหรือด้วยวิธีการอื่นใดตามที่การประปานครหลวงกำหนดโดยยื่น ณ สำนักงานประปาสาขา หรือสถานที่อื่นใดที่ดำเนินการรับคำขอติดตั้งประปา แล้วแต่กรณี พร้อมด้วยหลักฐานที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องประกอบการขอใช้น้ำ ดังต่อไปนี้

                                     ๘.๑ กรณีบุคคลธรรมดา ทั้งที่มีสัญชาติไทยและไม่มีสัญชาติไทย ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น

                                       กรณีนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับรองไม่เกิน ๓ เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport)และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่น ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

                                         ๘.๒ สำเนาทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง (ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้สำเนาใบคำขอ) หรือสำเนาโฉนดที่ดินสถานที่ขอใช้น้ำ หรือเอกสารอื่นซึ่งแสดงสิทธิครอบครองสถานที่ขอใช้น้ำ

                                           ข้อ ๙  กรณีมีความจำเป็นผู้ขอใช้น้ำ ไม่สามารถยื่นคำขอหรือเป็นคู่สัญญาใช้น้ำประปาด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำการแทนได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตรา หรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้มอบอำนาจและของผู้รับมอบอำนาจด้วย

                                            ข้อ ๑๐  ผู้ใช้น้ำถาวรที่ประสงค์จะขอใช้น้ำต่อเนื่อง เมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม ให้โอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็นผู้ใช้น้ำชั่วคราวได้

                                            ข้อ ๑๑  ผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราวมีสิทธิขอโอนเปลี่ยนสภาพเป็นการใช้น้ำประปาถาวรได้

                                            ข้อ ๑๒  การขอโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำ และการขอโอนเงินประกันการใช้น้ำ โดยการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำ เนื่องจากได้รับกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายจากนิติกรรมหรือโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสามารถขอเปลี่ยนชื่อโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือเงินประกันการใช้น้ำใด ๆ ยกเว้นกรณีที่ผู้ใช้น้ำเดิมถอนเงินประกันการใช้น้ำ หรือไม่มีการวางเงินประกันไว้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองรายใหม่ต้องวางเงินประกันการใช้น้ำใหม่ให้ครบถ้วน

                 ข้อ ๑๓  เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ ให้กำหนดจุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๑๓.๑ ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า

๑๓.๒ กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๑๓.๑ หรือเป็นสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

                                            ข้อ ๑๔  ผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำ จะต้องติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณสถานที่หรืออาคารของผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง และให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอที่การประปานครหลวงกำหนด ซึ่งสถานที่หรืออาคารแห่งเดียวจะยื่นคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำเกินกว่าหนึ่งมาตรวัดน้ำได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่จะติดตั้งมาตรวัดน้ำเกินกว่าหนึ่งมาตรวัดน้ำตามที่ยื่นคำขอหรือไม่

                                            ข้อ ๑๕  การติดตั้งประปา การคิดอัตราค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำ ให้เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง

                                          ข้อ ๑๖  เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ธนศักดิ์  วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/จัดทำ

๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘

นุสรา/ตรวจ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๙๕ ง/หน้า ๔/๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ฟ