ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 70 ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. 2554

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๗๐

ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา

พ.ศ. ๒๕๕๔[๑]

                  

               โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณา การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา ที่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้างสาธารณูปการ หรือสาธารณูปโภคของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับขนาดของท่อประปาที่ขอรื้อย้าย และการจัดให้มีหลักประกันต่อคุณภาพของท่อประปาที่วางใหม่ทดแทน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๗๐ ว่าด้วย การอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐรื้อย้ายท่อประปา พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๔  ในหมวดนี้

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกำกับดูแลของรัฐ ทุกระดับทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

“ผู้รับสัมปทาน” หมายความว่า ผู้ได้รับสิทธิ หรือผู้ได้รับอนุญาตสัมปทานหรือสัญญา เพื่อประกอบกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

“ผู้รับจ้าง” หมายความว่า ผู้รับจ้างงานก่อสร้างสาธารณูปโภคของหน่วยงานรัฐ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่ผู้ว่าการแต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจรับงานรื้อย้ายท่อประปาคืนจากผู้ขออนุญาต

               ข้อ ๕  ผู้ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่ขอรื้อย้ายท่อประปา ตามเงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา และแบบหนังสือขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

                ข้อ ๖  การรื้อย้ายท่อจ่ายน้ำให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ เป็นผู้ตรวจสอบแบบหรือออกแบบการรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทน อนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบและค่าควบคุมงาน และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด ควบคุมงานและตรวจรับงาน

               ข้อ ๗  การรื้อย้ายท่อประธาน หรือการรื้อย้ายที่มีทั้งท่อจ่ายน้ำและท่อประธาน ให้ฝ่ายสำรวจและออกแบบ เป็นผู้ตรวจสอบแบบ หรือออกแบบรื้อย้ายท่อประปาและวางใหม่ทดแทนอนุมัติแบบแปลนรื้อย้ายท่อประปา และคิดค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด โดยมีฝ่ายบริหารโครงการ ฝ่ายควบคุมระบบส่งและจ่ายน้ำ และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ร่วมพิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอให้ รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้พิจารณาอนุญาต และแจ้งค่าใช้จ่าย ค่าออกแบบ และค่าควบคุมงาน และให้ฝ่ายควบคุมการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำเป็นผู้ควบคุมงานและประสานงานก่อสร้าง

                ข้อ ๘  ให้มีคณะกรรมการตรวจรับงาน มีหน้าที่รับมอบงานรื้อย้ายท่อประปาคืนจากผู้ขออนุญาตประกอบด้วย ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ายสำรวจและออกแบบหรือผู้แทนกองบำรุงรักษาสำนักงานประปาสาขาพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่ขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา เป็นกรรมการ และให้ผู้ควบคุมการก่อสร้าง เป็นกรรมการและเลขานุการ

               ข้อ ๙  ให้สำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ที่รื้อย้ายท่อประปา เป็นผู้รับเงินค่าออกแบบค่าตรวจสอบแบบ ค่าประสานงานและควบคุมงาน และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบก่อนการรื้อย้าย

              ข้อ ๑๐  ก่อนดำเนินการรื้อย้ายให้ผู้รับจ้างหรือผู้รับสัมปทานของหน่วยงานของรัฐที่ขออนุญาต ต้องมาทำสัญญาในการรื้อย้ายท่อประปาและวางหลักประกันในการทำงานกับการประปานครหลวงตามเงื่อนไขและแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบฉบับนี้

              ข้อ ๑๑  ให้ผู้ควบคุมการก่อสร้างส่งมอบรายการบัญชีทรัพย์สินใหม่และบัญชีทรัพย์สินเดิมที่ยกเลิก ให้กองบัญชีทรัพย์สิน ฝ่ายบัญชี และสำนักงานประปาสาขาเจ้าของพื้นที่ หลังจากตรวจรับมอบงานครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งการประปานครหลวงที่ ๑๖๗/๒๕๓๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๓๙ และคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

เจริญ  ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[เอกสารแนบท้าย]

๑. เงื่อนไขการขออนุญาตรื้อย้ายท่อประปา

๒. สัญญาอนุญาตให้รื้อย้ายท่อประปา เลขที่.....................

๓. หลักการกำหนด ชนิด ของสำนักงานสนาม สำหรับงานรื้อย้ายท่อประปา (เอกสารแนบท้ายเงื่อนไข)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ

๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๖๕ ง/หน้า ๓/๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕