ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 51 ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2558

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๑

ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๕๘

                  

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวงฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  กำหนดให้ผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงมี ๒ ประเภท คือ

๕.๑ ประเภทที่ ๑ การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อพักอาศัยโดยเฉพาะ และให้รวมถึงสถานที่ดังต่อไปนี้

๕.๑.๑ สถานที่เพื่อการพักอาศัยที่ติดตั้งมาตรทั้งประเภทรายเดี่ยว รายกลุ่ม และขายเหมาประเภทที่พักอาศัย

๕.๑.๒ วัดหรือสถานที่ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา

๕.๑.๓ มูลนิธิ หรือองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจกรรมหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชนส่วนรวมโดยไม่หวังกำไร

๕.๑.๔ องค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๑.๕ โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน ที่เปิดสอนระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ แต่ไม่เกินระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

๕.๑.๖ โรงพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลของรัฐ

                           ๕.๑.๗ สถานที่ค้าขายหรือประกอบการ หรือรับจ้างที่เจ้าของดำเนินการเองเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งของที่ขายราคาไม่สูงนัก หรือมีจำนวนน้อย โดยมิได้จ้างหรือให้ผู้อื่นเช่าดำเนินการ

                            ๕.๒ ประเภทที่ ๒ การใช้ประโยชน์จากสถานที่เพื่อธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม การใช้น้ำเพื่อการก่อสร้าง และอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากประเภทที่ ๑  ทั้งนี้ ให้รวมถึงกรณีที่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ขอใช้น้ำด้วย

ข้อ ๖  การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้ตรงตามที่กำหนดในข้อ ๕ ให้พิจารณาดำเนินการได้ ๔ กรณี ดังนี้

๖.๑ จากคำร้องของผู้ใช้น้ำ

๖.๒ จากรายงานของผู้ปฏิบัติงาน

๖.๓ เมื่อสุ่มตรวจสอบพบว่ามีพฤติการณ์การใช้น้ำเปลี่ยนแปลงไป

๖.๔ เมื่อมีเหตุอื่นอันสมควร

ข้อ ๗  อำนาจอนุมัติการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ

๗.๑ กรณีจากคำร้องของผู้ใช้น้ำ ให้หัวหน้าส่วนบริการการใช้น้ำสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้อนุมัติ

๗.๒ กรณีจากรายงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้หัวหน้าส่วนอ่านมาตรสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้อนุมัติ

ทั้งนี้ ให้มีการรายงานให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาทราบการอนุมัติอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ข้อ ๘  การเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำให้มีผลในการคิดอัตราค่าน้ำตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ของเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติตามข้อ ๗

บทเฉพาะกาล

                  

                         ข้อ ๙  เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๑ ว่าด้วยการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำและการเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

บรรดาคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ธนศักดิ์  วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/กัญฑรัตน์/จัดทำ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

/ตรวจ

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๒๘๓ ง/หน้า ๒/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘