ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 50 ว่าด้วย การติดตั้งประปา (พ.ศ. 2549)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๐

ว่าด้วย การติดตั้งประปา

(พ.ศ. ๒๕๔๙)

                       

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การติดตั้งประปาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๙)”

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ข้อ ๓[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  การติดตั้งประปา แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ

                   ๕.๑  การติดตั้งประปาใหม่ หมายความว่า การติดตั้งประปาสำหรับสถานที่หรืออาคารที่ไม่มีการติดตั้งประปามาก่อน หรือที่เคยมีการติดตั้งประปา แต่ขอยกเลิกการใช้น้ำหรือถูกงดจ่ายน้ำเกินระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด โดยแบ่งตามสภาพการใช้น้ำได้ ดังนี้

๕.๑.๑  การติดตั้งถาวร ใช้กับอาคารที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง โดยผู้ขอรับบริการติดตั้งประปาใหม่ ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

๕.๑.๒  การติดตั้งชั่วคราว ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราวหรือขอใช้เพื่อการก่อสร้างหรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่นๆ

๕.๒  การติดตั้งประปาซ้ำ หมายความว่า การขอบรรจบมาตรวัดน้ำทุกสภาพการใช้น้ำหลังจากผู้ใช้น้ำถูกงดจ่ายน้ำภายในระยะเวลาที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๖  ผู้ใช้น้ำถาวรที่ประสงค์จะขอใช้น้ำต่อเนื่อง เมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม ให้โอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเป็นผู้ใช้น้ำชั่วคราวได้

ข้อ ๗  ผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราวมีสิทธิขอโอนเปลี่ยนสภาพเป็นการใช้น้ำประปาถาวรได้

ข้อ ๘  เพื่อเป็นประโยชน์แก่การจดปริมาณน้ำประปา การตรวจสอบ และการซ่อมบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์การจ่ายน้ำ ให้กำหนดจุดที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ดังนี้

๘.๑  ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคาร โดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้า

๘.๒  กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ ๘.๑ หรือเป็นสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานประปาสาขา

ข้อ ๙  ผู้ขอรับบริการหรือผู้ใช้น้ำ จะต้องติดตั้งท่อและอุปกรณ์ภายในบริเวณสถานที่ หรืออาคารของผู้ใช้น้ำให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการประปานครหลวง และให้ยื่นคำขอตามแบบคำขอที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๐  การยื่นขอติดตั้งประปา การคิดอัตราค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆ การโอนเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำให้เป็นไปตามประกาศ คำสั่ง คู่มือปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของการประปานครหลวง

ข้อ ๑๑  เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปา (พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

ข้อ ๑๒  บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

วิทิต อาวุชานนท์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

พัชรินทร์/ผู้จัดทำ

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หน้า ๓๓/๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙