ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 12 ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. 2547)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๒

ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

(พ.ศ. ๒๕๔๗)

                   

 

เพื่อให้การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓(๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๔๗)”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้คำว่า

“ครอบครัว” หมายถึง คู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึก บิดา มารดาของทั้งสองฝ่าย บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกและผู้อุปการะโดยศีลธรรมของทหารผ่านศึก

ข้อ ๖  ทหารผ่านศึกหรือครอบครัวที่มีสิทธิได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา มีดังนี้

           ๖.๑ ทหารผ่านศึกประจำการ ได้แก่ผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีด้วยความกล้าหาญ เหรียญดุษฎีมาลาเข็มกล้าหาญหรือเหรียญกล้าหาญ เหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรปหรือเหรียญชัยสมรภูมิ หรือเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่ ๑

๖.๒ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ได้แก่

๖.๒.๑ ผู้ได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑

๖.๒.๒ ผู้ได้รับบัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๒

๖.๓ ครอบครัว ได้แก่

๖.๓.๑ ครอบครัวทหารผ่านศึกนอกประจำการบัตรชั้นที่ ๑

๖.๓.๒ ครอบครัวทหารผ่านศึกผู้ถือบัตรชั้นที่ ๑ (ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่)

๖.๓.๓ ครอบครัวทหารที่ได้รับพระราชทานเหรียญงานพระราชทานสงครามในทวีปยุโรป หรือเหรียญชัยสมรภูมิที่ทางราชการสามเหล่าทัพออกสมุดคู่มือให้

๖.๓.๔ ทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ

ข้อ ๗  ทหารผ่านศึกหรือครอบครัวมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา สำหรับการใช้น้ำประเภทอยู่อาศัย ในอัตราหนึ่งในสามของค่าน้ำประปาในแต่ละเดือน ส่วนค่าบริการอุปกรณ์รายเดือนให้เรียกเก็บเช่นเดียวกับผู้ใช้น้ำทั่วไป

การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาให้เริ่มตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับอนุมัติเป็นต้นไป

ข้อ ๘  สิทธิที่จะได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาให้สิ้นสุดลง ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้

๘.๑ เมื่อผู้ได้รับสิทธิถึงแก่กรรม

๘.๒ เมื่อครอบครัวพ้นจากความผูกพันทางครอบครัวกับทหารผ่านศึกตามกฎหมายทุกกรณี

๘.๓ เมื่อผู้ได้รับสิทธิได้เลิกใช้น้ำประปา หรือโอนสิทธิการใช้น้ำให้ผู้อื่นหรือย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อื่น แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิในการที่จะขอรับส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับการเป็นผู้ใช้น้ำครั้งใหม่

๘.๔ เมื่อผู้ได้รับสิทธิได้ละเมิดการใช้น้ำตามระเบียบของการประปานครหลวง

                  ข้อ ๙  ผู้ได้รับสิทธิต้องมายื่นคำร้องแสดงตนตามแบบท้ายระเบียบนี้ต่อสำนักงานประปาสาขาที่ผู้นั้นได้รับส่วนลดค่าน้ำประปา ภายในเดือนมกราคมของทุกปีพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวหรือสมุดคู่มือประจำครอบครัวทหาร และสำเนาทะเบียนบ้านของเดือนปัจจุบัน จึงจะมีสิทธิได้รับส่วนลดค่าน้ำประปาตามระเบียบนี้ ต่อไปได้

ถ้าผู้ได้รับสิทธิไม่มาแสดงตนภายในกำหนดในวรรคแรกจะถูกงดสิทธิตั้งแต่ประจำเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป และจะได้รับสิทธิตามเดิมตั้งแต่เดือนถัดจากที่มาแสดงตน

บทเฉพาะกาล

                 ข้อ ๑๐  บรรดาคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศใช้ระเบียบฉบับนี้ ให้คงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบฉบับนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามระเบียบฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม.พ.ศ. ๒๕๔๗

สุธรรม  ชัชวาลวงศ์

ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  คำขอรับส่วนลดค่าน้ำประปา

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

อัมภิญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๔๓ ง/หน้า ๘๙/๒๑ เมษายน ๒๕๔๗