ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 58 ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง (พ.ศ. 2544)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๘

ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน

ผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

(พ.ศ. ๒๕๔๔)

---------------

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน

และปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อกิจการของการประปานครหลวง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐

จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                        ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๘ ว่าด้วยการ

ดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง (พ.ศ.

๒๕๔๔)"

                        ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓  ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจ

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

                                                    หมวด ๑

                                                    บททั่วไป

                                                   -------------

                        ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                        "ผู้แจ้ง" หมายความว่า ผู้บอกกล่าวหรือผู้แจ้งให้การประปานครหลวงทราบว่ามี

การกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง ตามหมวด ๒ และหมวด

๓ ของระเบียบนี้

                        "ผู้ชี้นำ หรือ ผู้ชี้ช่อง" หมายความว่า ผู้ชี้นำ หรือ ชี้ช่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่

สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

                        "ผู้กระทำผิด" หมายความว่า ผู้กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่

มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามความผิดที่ระบุไว้ในหมวดต่าง ๆ ของ

ระเบียบนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

                        "ผู้ลักใช้น้ำ" หมายความว่า ผู้กระทำผิดด้วยการลักใช้น้ำของการประปา

นครหลวง หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดเพื่อใช้น้ำโดยไม่เสียค่าน้ำ หรือเสียค่าน้ำน้อยกว่าที่ใช้จริง

                        "เงินรางวัล" หมายความว่า เงินที่การประปานครหลวงกำหนดขึ้นเพื่อจ่ายให้แก่

ผู้ชี้นำหรือชี้ช่องตามประกาศให้เงินรางวัล หรือจ่ายให้แก่ผู้แจ้งหรือผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้

                        "เงินค่าปรับ" หมายความว่า เงินที่การประปานครหลวงกำหนดขึ้นเพื่อให้

ผู้กระทำผิดตามระเบียบนี้ชำระให้แก่การประปานครหลวงในการกระทำความผิดแต่ละครั้ง

                        "เงินค่าทดแทน" หมายความว่า เงินชดเชยน้ำประปาที่สูญเสีย และเงิน

ค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำผิดนั้น ๆ

                        "คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อผู้กระทำ

ผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

                        ข้อ ๕  ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการ

ต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงตามระเบียบนี้และนำ

เรื่องเสนอผู้ว่าการอนุมัติจ่ายเงินรางวัล คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

                        การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินรางวัล

แก่ผู้แจ้ง หรือผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่อง ตามแต่จะได้พิจารณาเห็นสมควร

                        ข้อ ๖  ผู้ใดกระทำผิดตามหมวด ๒ และหมวด ๓ เมื่อได้ชำระเงินค่าปรับ เงิน

ทดแทน และเงินค่าเสียหายอื่นใดครบถ้วยแล้ว ให้ยุติเรื่อง

                                                       หมวด ๒

                                                     การลักใช้น้ำ

                                                    ----------------

                        ข้อ ๗  การแจ้งการกระทำผิดด้วยการลักใช้น้ำให้แจ้งต่อผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่า

การมอบหมายโดยต้องระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริง อาทิ เช่น มีการลักใช้น้ำ ณ สถานที่ใด เมื่อใด

และกระทำอย่างใด ใครเป็นผู้กระทำหรือสงสัยว่าเป็นผู้กระทำเพื่อการประปานครหลวงสามารถ

ดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้

                        การแจ้งอาจทำด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ หากผู้แจ้งประสงค์ที่จะรับเงิน

รางวัลตามระเบียบ ผู้แจ้งจะต้องแสดงความจำนงให้ชัดแจ้งตามวิธีที่การประปานครหลวงกำหนด

ด้วย

                        ข้อ ๘  เมื่อมีผู้กระทำผิด เช่น การต่อท่อนำน้ำไปใช้โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ การ

ถอดมาตรวัดน้ำแล้วใส่กลับศรไว้ หรือการกระทำให้มาตรวัดน้ำเดินช้าลง เป็นต้น ให้การประปา

นครหลวงพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และให้เรียกเงินค่าปรับ เงินค่าทดแทน

รวมทั้งเงินค่าเสียหายอื่น ๆ จากผู้กระทำผิดด้วย

                        ข้อ ๙  ให้เรียกเก็บเงินค่าปรับจากผู้กระทำผิดในอัตรา ดังต่อไปนี้

                        ๙.๑ ขนาดท่อ ๑/๒ นิ้ว                 ให้เรียกเก็บเป็นเงิน               ๕,๐๐๐ บาท

                        ๙.๒ ขนาดท่อ ๓/๔ นิ้ว                 ให้เรียกเก็บเป็นเงิน             ๑๐,๐๐๐ บาท

                        ๙.๓ ขนาดท่อ ๑ นิ้ว                                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน             ๒๐,๐๐๐ บาท

                        ๙.๔ ขนาดท่อ ๑ ๑/๒ นิ้ว             ให้เรียกเก็บเป็นเงิน             ๔๕,๐๐๐ บาท

                        ๙.๕ ขนาดท่อ ๒ นิ้ว                                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน              ๖๕,๐๐๐ บาท

                        ๙.๖ ขนาดท่อ ๒ ๑/๒ นิ้ว             ให้เรียกเก็บเป็นเงิน             ๘๕,๐๐๐ บาท

                        ๙.๗ ขนาดท่อ ๓ นิ้ว                                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน          ๑๒๐,๐๐๐ บาท

                        ๙.๘ ขนาดท่อ ๔ นิ้ว                                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน            ๑๔๐,๐๐๐ บาท

                        ๙.๙ ขนาดท่อ ๖ นิ้ว                                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน            ๑๖๐,๐๐๐ บาท

                        ๙.๑๐ ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว               ให้เรียกเก็บเป็นเงิน            ๑๘๐,๐๐๐ บาท

                        ข้อ ๑๐ การคิดเงินค่าทดแทนน้ำสูญเสียจากการลักใช้น้ำ ให้คิดจากปริมาณน้ำ

ใช้ที่ประเมินได้ จากตลอดระยะเวลาที่มีการลักใช้น้ำ ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๒๐ บาท

                                                      หมวด ๓

                                               การทำให้เสียทรัพย์

                                                   ---------------

                        ข้อ ๑๑  การแจ้งการกระทำผิดโดยการทำให้เสียทรัพย์ ให้ถือปฏิบัติตามความ

ในหมวด ๒ ข้อ ๗ ของระเบียบนี้โดยอนุโลม

                        ข้อ ๑๒  เมื่อมีผู้กระทำผิดจนเป็นเหตุให้การประปานครหลวงได้รับความ

เสียหาย เช่น การทำลายท่อ อุปกรณ์ หรือหัวดับเพลิง เป็นต้น ให้กระประปานครหลวงพิจารณา

ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายและให้เรียกเก็บเงินค่าปรับ เงินค่าทดแทน และเงินค่าเสีย

หายอื่น ๆ จากผู้กระทำผิดด้วย

                        ข้อ ๑๓  ผู้กระทำผิดให้ทรัพย์สินของการประปานครหลวงเสียหาย ให้เรียกเก็บ

เงินค่าปรับเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

                                                     หมวด ๔

                                          ประกาศให้เงินรางวัล

                                                    -------------

                        ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีผู้กระทำผิดตามระเบียบนี้ หรือมีการกระทำความเสียหาย

ต่อการประปานครหลวงไม่ว่ากรณีใด ๆ และการประปานครหลวงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ตาม

กฎหมายแล้ว ถ้าการประปานครหลวงพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันสมควรและจำเป็นที่จะออก

ประกาศให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้นำหรือผู้ชี้ช่องตามหมายจับผู้กระทำผิด หรือผู้มีส่วนร่วมในการกระทำ

ผิด มาดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกประกาศดังกล่าว

                        ข้อ ๑๕  ประกาศให้เงินรางวัลต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ และภูมิลำเนา (ถ้ามี) ของผู้ที่

กระทำผิด ลักษณะการกระทำผิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย พฤติการณ์แห่งการ

กระทำ สถานที่ที่เกิดเหตุ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการจ่ายเงินรางวัลตลอดจนกำหนดจำนวนเงิน

รางวัลที่แน่นอนด้วยทุกครั้ง

                        การพิจารณากำหนดเงินรางวัล ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความ

เหมาะสมแก่พฤติการณ์และความเสียหายที่ปรากฏเป็นราย ๆ ไป

                        ให้ติดประกาศให้เงินรางวัลไว้ ณ ที่ทำการของการประปานครหลวงทุกแห่งและ

อาจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันได้ตามที่เห็นสมควร

                        ข้อ ๑๖  การจ่ายเงินรางวัล จะกระทำได้ต่อเมื่อการประปานครหลวงสามารถ

จับตัวผู้กระทำผิด ตามประกาศให้เงินรางวัลได้แล้ว โดยผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่อง ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข

และระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศให้เงินรางวัลครบถ้วนถูกต้อง

                        กรณีที่มีผู้ชี้นำหรือผู้ชี้ช่องจับหลายราย ผู้ที่สามารถชี้นำหรือชี้ช่องให้จับตัว

ผู้กระทำผิดได้ก่อนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

                        การรับรองการเป็นผู้ชี้นำหรือชี้ช่องเพื่อรับรางวัล ผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่องอาจให้

เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรแห่งท้องที่ที่มีการจับกุมตัวผู้กระทำผิด หรือพนักงานการประปา

นครหลวงระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรองก็ได้

                        ข้อ ๑๗  การยกเลิกประกาศให้เงินรางวัล ให้ทำโดยการเผยแพร่ให้ทราบเช่น

เดียวกับการประกาศให้รางวัล

                                                       หมวด ๕

                                                       เงินรางวัล

                                                       -------------

                        ข้อ ๑๘  การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค่าปรับ

ตามหมวด ๒ และหมวด ๓ ของระเบียบนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                        ๑๘.๑ จ่ายให้ผู้แจ้ง ร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าปรับ

                        ๑๘.๒ จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าปรับ

                        กรณีที่ผู้กระทำผิดได้รับการผ่อนผันให้ชำระเงินค่าปรับเป็นงวด ๆ ก็ให้จ่ายตาม

เกณฑ์ของเงินแต่ละงวดที่ได้รับ

                        ข้อ ๑๙  หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๑๘ ให้คณะ

กรรมการเป็นผู้กำหนดสัดส่วนจำนวนเงินของผู้มีสิทธิแต่ละคน

                        ข้อ ๒๐  ผู้แจ้ง และผู้ชี้นำหรือชี้ช่อง อาจเป็นบุคคลรายเดียวกันก็ได้ ในกรณีที่มี

ผู้แจ้งหลายราย ให้รายที่เป็นผู้แจ้งก่อนเท่านั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัล

                        ข้อ ๒๑ ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิที่จะแจ้งการกระทำผิดเพื่อขอรับเงินรางวัลตาม

ระเบียบนี้ได้โดยต้องปฏิบัติตามข้อ ๗ และข้อ ๑๑ ของระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

                        การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้แจ้งการลักใช้น้ำ จะกระทำได้ต่อเมื่อ

มีการตรวจพบการลักใช้น้ำตามที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้แจ้งล่วงหน้าไว้เท่านั้น การตรวจสอบหรือปฏิบัติ

งานตามหน้าที่จนพบการลักใช้น้ำแล้ว จึงมาแจ้งขอรับเงินรางวัลภายหลัง ไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

และอาจถูกลงโทษทางวินัยอีกด้วย

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

                                                                                ชวนพิศ  ธรรมศิริ

                                                                        ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[รก. ๒๕๔๔/พ๑๓๑ง/๕๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔]

                                                                                                พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                                   ๑๓ มิ.ย  ๒๕๔๕

                                                                                                            A+B