ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 35 ว่าด้วยการกำหนดสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2517

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๓๕

ว่าด้วยกำหนดสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ

พ.ศ. ๒๕๑๗

                  

อาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่งการจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๓๕ ว่าด้วยกำหนดสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๑๗”

ข้อ ๒[๑]  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกเสียทั้งสิ้น และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การกำหนดสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้เป็นไปดังนี้

(๑) อาคารซึ่งเป็นตึกแถวหรือห้องแถว ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ชิดฝาผนังด้านใดด้านหนึ่ง และอยู่ห่างจากแนวเขตอาคารด้านหน้าไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร

(๒) อาคารซึ่งมีรั้วหรือกำแพงกั้นเขต ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ห่างจากแนวรั้วหรือกำแพงด้านหน้าไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร และห่างจากประตูทางเข้าออกไม่เกิน ๓.๐๐ เมตร

(๓) แผงลอย ตลาด หรืออาคารซึ่งไม่มีรั้วหรือกำแพงกั้นเขตและมิใช่ตึกแถวหรือห้องแถว ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้ใกล้ทางเข้าออกหรือที่เชิงบันไดของอาคารนั้นๆ

(๔) ในกรณีที่ขอติดตั้งมาตรหลายมาตร ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำทั้งหมดไว้รวมกัน และตำแหน่งที่ติดตั้งให้ถือปฏิบัติดังนี้

ก. อาคารซึ่งมีรั้วหรือกำแพงกั้นเขตให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามข้อ (๒)

ข. อาคารซึ่งไม่มีรั้วหรือกำแพงกั้นเขตให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำตามข้อ (๓)

(๕) ในกรณีที่ขอใช้น้ำเป็นการชั่วคราว ให้ติดตั้งมาตรวัดน้ำไว้นอกเขตการก่อสร้าง โดยให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ และห้ามมิให้วางวัสดุหรืออุปกรณ์หรือเครื่องมือในการก่อสร้างทับมาตรวัดน้ำและแนวท่อนอกมาตรวัดน้ำ

                   ข้อ ๕  การเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสถานที่เพราะเหตุใดก็ตาม จนเป็นเหตุทำให้มาตรวัดน้ำไม่อยู่ในที่ที่เหมาะสมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๔ ผู้ใช้น้ำจะต้องแจ้งให้การประปานครหลวงดำเนินการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยผู้ใช้น้ำเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้การประปานครหลวง ตามที่การประปานครหลวงกำหนด

                  ถ้าผู้ใช้น้ำไม่แจ้งให้การประปานครหลวงดำเนินการย้ายที่ตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ตามความในวรรคแรก การประปานครหลวงจะดำเนินการย้ายมาตรวัดน้ำมาติดตั้งในที่ที่เหมาะสมตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๔ โดยผู้ใช้น้ำเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าดำเนินการตรวจสอบให้การประปานครหลวง ตามที่การประปานครหลวงกำหนด

                  ข้อ ๖  ในกรณีที่การประปานครหลวงตรวจพบว่า มาตรวัดน้ำถูกโยกย้ายจากที่ติดตั้งไว้เดิมอันเนื่องจากการกระทำของผู้ใช้น้ำ หรือบริวาร หรือด้วยเหตุอื่นใดก็ตาม โดยมิได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวง ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่การประปานครหลวง ตามที่การประปานครหลวงกำหนด

                  ข้อ ๗  เมื่อผู้ใช้น้ำได้รับหนังสือแจ้งให้มาชำระค่าใช้จ่ายในการย้ายมาตรวัดน้ำรวมทั้งค่าดำเนินการตรวจสอบ หรือค่าเสียหายตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้ว ผู้ใช้น้ำจะต้องนำเงินไปชำระยังสถานที่ที่การประปานครหลวงกำหนดภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หากพ้นกำหนดดังกล่าว การประปานครหลวงจะพิจารณางดจ่ายน้ำทันที และ

                (๑) เมื่อผู้ใช้น้ำติดต่อชำระเงินตามวรรค ๑ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันงดจ่ายน้ำเป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ให้การประปานครหลวงและต้องเสียค่าบริการในการบรรจบมาตรวัดน้ำอีกด้วย

                 (๒) หากผู้ใช้น้ำติดต่อชำระเงินตามวรรค ๑ หลังจาก ๑๕ วัน นับแต่วันที่การประปานครหลวงงดจ่ายน้ำ การประปานครหลวงจะพิจารณาทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใหม่ และผู้ใช้น้ำจะต้องชำระหนี้สินทั้งหมดที่ยังค้างอยู่ และต้องชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่นเดียวกับการขอติดตั้งประปาใหม่

ข้อ ๘  การประปานครหลวงมีสิทธิที่จะทำการย้ายมาตรวัดน้ำไปติดตั้งในที่ที่เหมาะสมได้โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบล่วงหน้า

                   ข้อ ๙  ให้หัวหน้ากองบริการประปาทุกกอง หัวหน้าสำนักงานบริการประปาทุกเขต เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ทุกประการ

                  ให้กองบริการประปา เป็นผู้คิดค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายตามอัตราค่าดำเนินการตรวจสอบการย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ค่าเสียหาย และค่าบรรจบมาตรแนบท้ายระเบียบนี้ และทำหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

บุญรอด  บิณฑสันต์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[เอกสารแนบท้าย]

๑. อัตราค่าดำเนินการตรวจสอบการย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ ค่าเสียหาย และค่าบรรจบมาตร แนบท้ายระเบียบ ฉบับที่ ๓๕

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

นันติญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๑๖/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑