ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 92 ว่าด้วย การขอรับความเห็นชอบดำเนินการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2523 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียย กปน. ฉบับที่ 104)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๙๒

ว่าด้วย การขอรับความเห็นชอบดำเนินการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๒๓

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๑๐๔)

                   

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ การประปานครหลวงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๙๒ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบดำเนินการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๓”

ข้อ ๒[๑] ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๒๓ เป็นต้นไป

                  ข้อ ๓  ผู้ใดประสงค์จะทำการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชน เพื่อจะทำการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตั้งแต่ห้าบ้านขึ้นไป โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน หรือผลประโยชน์อย่างอื่นในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการจะต้องยื่นคำขอเพื่อขอรับความเห็นชอบ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๓ ทวิ  ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสำรวจการออกแบบ และตรวจสอบการก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบแบบ และตรวจสอบการก่อสร้างตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

                  ข้อ ๔  ประปาเอกชนที่มีอยู่ก่อนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๒ และได้มาแจ้งต่อการประปานครหลวงก่อนวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๒๒ เมื่อการประปานครหลวงตรวจพบว่ายังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ประกาศกำหนดไว้ การประปานครหลวงจะได้แจ้งให้ผู้ดำเนินการประปาเอกชนดังกล่าว ทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐาน และผู้ดำเนินการนั้นจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากการประปานครหลวง

ก่อนระยะเวลาตามวรรคแรกสิ้นสุดลง หากผู้ดำเนินการประปาเอกชนยื่นคำขอโดยแสดงเหตุผลขอขยายระยะเวลา การประปานครหลวงอาจจะขยายระยะเวลาให้อีกไม่เกินหกสิบวันก็ได้

ข้อ ๕  ให้รองผู้ว่าการวิชาการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกคำสั่งเพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

กระจก  ศุภกิจวิเลขการ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

อัมภิญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

ข้อ ๓ ทวิ เพิ่มเติมโดย ระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๑๐๔ พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๒๔ เป็นต้นไป

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๒๔/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑