ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 168 ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน พ.ศ. 2532 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียย กปน. ฉบับที่ 170)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๖๘

ว่าด้วย การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของ

การประปานครหลวงเพื่อประชาชน

พ.ศ. ๒๕๓๒

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๑๗๐)

                  

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อ ๑๒ และข้อ ๒๕ จึงกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๖๘ ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๒”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องปฏิบัติงานเพื่อประชาชน สำหรับคำขอในเรื่องต่างๆ ดังนี้

๔.๑ จัดให้มีการลงทะเบียนประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานในการรับคำขอการออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นคำขอและการลงลายมือชื่อของผู้รับคำขอ

๔.๒ ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่จำเป็น และสมควรให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบนี้

๔.๓ แจ้งคำสั่งหรือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ ๕  การนับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นับแต่วันที่ผู้รับคำขอผู้มีหน้าที่พิจารณาหรือผู้มีคำสั่ง แล้วแต่กรณี ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์

ในกรณีผู้รับคำขอผู้มีหน้าที่พิจารณาหรือผู้มีคำสั่ง เห็นว่าเอกสารที่ได้รับยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอหรือคำขอนั้นมาถึงตน

ข้อ ๖  ระยะเวลาใดที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้หมายถึงวันทำการ

ข้อ ๗  หน่วยงานใดไม่อาจดำเนินการในเรื่องใดให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานนั้นขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย และให้แจ้งการขยายระยะเวลาและเหตุผลให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ

ข้อ ๘  ผู้มีหน้าที่ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัย

ผู้มีหน้าที่ผู้ใดจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการประปานครหลวงหรือประชาชน ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

                  ข้อ ๙  ให้มีคณะกรรมการประสานงานการปฏิบัติงานของการประปานครหลวงประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานผู้ว่าการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสายงาน ผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ กับผู้แทนกองกฎหมาย เป็นกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการการประปานครหลวง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อ ๔.๒ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ต่อผู้ว่าการการประปานครหลวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[เอกสารแนบท้าย]

๑. ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๑๗๐

๒. การขอติดตั้งประปาใหม่ วงเงินค่าแรงไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓. การขอติดตั้งประปาใหม่ วงเงินและค่าแรง จ้างเหมาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. การขอติดตั้งประปาซ้ำ

๕. การยกเลิกการใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราว และประเภทถาวร

๖. การขอบรรจบการใช้น้ำคืน

๗. การขอฝากมาตรวัดน้ำ

๘. การขอย้าย – ยกมาตรวัดน้ำ (ตามความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ)

๙. การขอย้ายแนวเส้นท่อประปา

๑๐. การแก้ไขเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

๑๑. การปฏิบัติงานตรวจจับลักใช้น้ำตามที่ได้รับแจ้ง

๑๒. การปฏิบัติงานการตรวจรับพัสดุ (ซื้อ-จ้าง) และการเบิกจ่ายเงิน (งานนอกโครงการ)

๑๓. การขอถอนคืนหนังสือค้ำประกันสัญญา

๑๔. การขออนุมัติแบบแปลนก่อสร้างระบบประปาเอกชน

๑๕. การรับโอนกิจการประปาเอกชน

๑๖. การออกใบรับรองมาตรฐานการผลิตท่อและอุปกรณ์

๑๗. การขอซื้อน้ำดิบ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๒๖/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

  ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแนบท้ายระเบียบนี้ ถูกยกเลิกโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๑๗๐ พ.ศ. ๒๕๓๒ ข้อ ๓ และให้ใช้ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ที่พิมพ์ไว้นี้แทน ตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒