ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 180 ว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา พ.ศ. 2534

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๘๐

ว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา

พ.ศ. ๒๕๓๔

                  

 

                เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๘๐ ว่าด้วยการระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๔”

ข้อ ๒  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๓[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๓๔ เป็นต้นไป

ข้อ ๔  การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่การประปานครหลวงกำหนดและให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับดังต่อไปนี้

                 ๔.๑ เมื่อพ้นกำหนดการเตือนครั้งสุดท้าย ซึ่งประทับข้อความระบุไว้บนใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา ให้ส่วนควบคุมรายได้จัดทำใบสั่งทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๑) จัดส่งให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน พร้อมกับใบคุมการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๒) เพื่อไปทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว ณ สถานที่ของผู้ใช้น้ำ

                ๔.๒ ส่วนจัดเก็บและรับเงินดำเนินการระงับการใช้น้ำชั่วคราว โดยวิธีปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำและผูกลวดประทับตรา แล้วมอบสำเนาใบสั่งทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๑) ฉบับที่ ๒ ให้ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐาน ถ้าปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำผูกลวดประทับตราไม่ได้ให้หมายเหตุสาเหตุที่ดำเนินการไม่ได้ลงในใบสั่งทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๑) และจัดทำใบคุมการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๑) และจัดทำใบคุมการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร.๓๕-๒) ส่งให้ส่วนบริการมาตรวัดน้ำทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว โดยวิธีถอดมาตรวัดน้ำชั่วคราว

                ๔.๓ ส่วนบริการมาตรวัดน้ำดำเนินการถอดมาตรวัดน้ำชั่วคราว ถ้าถอดมาตรวัดน้ำไม่ได้ ให้ดำเนินการตัดท่อภายนอก และมอบสำเนาใบสั่งทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร.๓๕-๑) ฉบับที่ ๒ ให้ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐาน แล้วส่งใบสั่งทำการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร.๓๕-๑) ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน เพื่อรอการติดต่อจากผู้ใช้น้ำต่อไป

                ๔.๔ เมื่อผู้ใช้น้ำที่ถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราวมาติดต่อขอชำระหนี้ค้างค่าน้ำและค่าธรรมเนียมการใช้ตามที่การประปานครหลวงกำหนด ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินรับชำระเงินดังกล่าว แล้วดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

๑) กรณีผู้ใช้น้ำถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราวโดยวิธีปิดประตูน้ำหน้ามาตรวัดน้ำผูกลวดประทับตรา ให้อนุมัติให้ถอดลวด และส่งพนักงานไปดำเนินการถอดลวด

๒) กรณีผู้ใช้น้ำถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราวโดยวิธีถอดมาตร/ตัดท่อภายนอกให้แจ้งให้ส่วนบริการมาตรวัดน้ำดำเนินการบรรจบมาตรฯ หรือท่อแล้วแต่กรณีให้กับผู้ใช้น้ำต่อไป

               ๔.๕ เมื่อพ้นเวลาการผ่อนผันชำระหนี้ค่าน้ำภายหลังการระงับใช้น้ำชั่วคราวตามที่ระบุไว้ในใบสั่งทำการระงับใช้น้ำชั่วคราว (แบบ ร. ๓๕-๑) แล้วให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินจัดทำใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร. ๓๕) พร้อมใบคุมการถอดมาตรวัดน้ำ (แบบ ร. ๓๕-๓) ส่งให้ส่วนบริการมาตรวัดน้ำไปดำเนินการระงับการใช้น้ำถาวร (ถอดมาตร, อุดปลั๊กและรื้อเส้นท่อ)

               ๔.๖ เมื่อส่วนบริการมาตรวัดน้ำดำเนินการระงับการใช้น้ำถาวรแล้วให้มอบสำเนาใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร. ๓๕) ฉบับที่ ๔ ให้ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐาน แล้วจัดทำใบสรุปการยุบทะเบียนการใช้น้ำ (แบบ ร. ๓๕-๔) และใบคุมการส่งคืนมาตรและอุปกรณ์ (แบบ ร. ๓๕-๕) และแจกจ่ายเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

              ๔.๗ ส่วนควบคุมรายได้รวบรวมใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร. ๓๕) หรือจัดทำสรุปรายงานถอดมาตรวัดน้ำ (แบบ ร. ๓๙) แล้วแต่กรณี เพื่อส่งให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ

    ข้อ ๕  ให้รองผู้ว่าการ (บริการ) รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา, วิเคราะห์และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้-ระเบียบการจัดเก็บรายได้บทที่ ๑๒ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้น้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวรกรณีค้างชำระค่าน้ำประปาฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ดลธี/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๒๙/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑