ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 194 ว่าด้วย การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ พ.ศ. 2534

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๙๔

ว่าด้วย การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ

พ.ศ. ๒๕๓๕

                  

 

โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบ ว่าด้วย การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๙๔ ว่าด้วย การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ” หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดมือถือซึ่งนำมาใช้บันทึกข้อมูลการอ่านมาตรวัดน้ำของการประปานครหลวง

“พนักงานอ่านมาตร” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างการประปานครหลวงที่การประปานครหลวงมอบหมายให้ออกไปทำการอ่านมาตรวัดน้ำ

“ตารางหมุนเวียนของเส้นทางการอ่านมาตร/เก็บเงิน” สำหรับการอ่านมาตร หมายถึง ตารางกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานอ่านมาตร เพื่อออกไปอ่านมาตรตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย

“คู่มือการใช้เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ” หมายถึง คู่มือที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้นสำหรับการใช้เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ

“บัตรบริการธุรกิจตอบรับการบันทึกเลขใช้น้ำ” หมายถึง ไปรษณียบัตรที่การประปานครหลวงจัดทำขึ้น เพื่อให้พนักงานอ่านมาตรมอบให้ผู้ใช้น้ำบันทึกเลขที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำแล้วส่งคืนทางไปรษณีย์ ในกรณีที่พนักงานอ่านมาตรเข้าอ่านมาตรวัดน้ำไม่ได้

“รายงานหมายเหตุจากการอ่านมาตร” หมายถึง รายงานที่หน่วยงานที่ทำหน้าที่อ่านมาตรจัดทำขึ้นจากข้อมูลหมายเหตุหรือรายงานเตือนของเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ

“คู่มือแก้ไขรายการหมายเหตุจากรายงานการอ่านมาตร” หมายถึง คู่มือที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์จัดทำขึ้น สำหรับการแก้ไขรายงานหมายเหตุจากการอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ

ข้อ ๕  การอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

                  ๕.๑ ให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่อ่านมาตรวัดน้ำรับข้อมูลเพื่อการอ่านมาตรวัดน้ำจากระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำ ฝ่ายคอมพิวเตอร์ และทำการถ่ายข้อมูลที่ได้รับลงในเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ แล้วมอบหมายให้พนักงานอ่านมาตรทำการอ่านมาตรตามตารางหมุนเวียนของเส้นทางการอ่านมาตร

๕.๒ ให้พนักงานอ่านมาตรออกทำการอ่านมาตรวัดน้ำ โดยปฏิบัติตามคู่มือการใช้เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมายไว้แล้วกลับไปส่งงานยังสำนักงานประปาสาขาเป็นประจำวัน

หากไม่สามารถเข้าทำการอ่านมาตรวัดน้ำได้ ให้พนักงานอ่านมาตรมอบบัตรบริการธุรกิจตอบรับการบันทึกเลขใช้น้ำ ให้ผู้ใช้น้ำด้วย

                  ๕.๓ เมื่อหน่วยงานที่ทำหน้าที่อ่านมาตรวัดน้ำได้รับข้อมูลการอ่านมาตรแล้ว ให้ทำการถ่ายข้อมูลจากเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานประปาสาขา แล้วจัดพิมพ์รายงานหมายเหตุจากการอ่านมาตรและบันทึกผลการปฏิบัติตามคู่มือแก้ไขรายการหมายเหตุจากรายงานการอ่านมาตรส่งให้ส่วนควบคุมรายได้พิจารณาดำเนินการตามคู่มือแก้ไขรายการหมายเหตุประกอบการจัดทำข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินต่อไป

                  ๕.๕ ให้พนักงานอ่านมาตรจัดทำรายงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติงานอ่านมาตรทุกเส้นทางในแต่ละเขต และให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่อ่านมาตรจัดทำรายงานตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานอ่านมาตรของแต่ละเขต และรวมเขตเป็นประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานประปาสาขา

                  ข้อ ๖  สำนักงานประปาสาขาที่ยังไม่ได้ดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ให้คงปฏิบัติตามคู่มือรายได้ ส่วนสำนักงานประปาสาขาที่ใช้เครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ทุกประการ

ข้อ ๗  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเกี่ยวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- โดยที่การประปานครหลวงมีนโยบายให้ทุกสำนักงานประปาสาขาดำเนินการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ดังนั้น จึงยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บบทที่ ๑ การอ่านมาตรวัดน้ำ และให้ใช้ระเบียบนี้ประกอบกับคู่มือปฏิบัติงานการอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ พ.ศ. ๒๕๓๕ แทน

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๓๗/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑