ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 199 ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่ พ.ศ. 2534

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๙๙

ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่

พ.ศ. ๒๕๓๕

                   

 

                เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการติดตั้งประปาใหม่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๖ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการจัดส่ง การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๙๙ ว่าด้วยติดตั้งประปาใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การติดตั้งประปาใหม่ และการใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้ขอรับใช้น้ำยื่นแบบคำร้องขอติดตั้งประปา (แบบ ร.๘๐) ต่อส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานประปาสาขา พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นความจำนงตามที่การประปานครหลวงกำหนด

๔.๒ ให้ส่วนบริการการใช้น้ำ ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว บันทึกข้อมูลการขอติดตั้งประปาใหม่พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๑) แล้วส่งเอกสารให้ส่วนสำรวจออกแบบ

                  ๔.๓ ให้ส่วนสำรวจออกแบบไปตรวจสอบสถานที่ขอติดตั้งประปาเพื่อประกอบการจัดทำแบบสำรวจการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๓๑) และบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบ ร. ๘๑ พร้อมกับจัดทำแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๒) และส่งแบบ ร.๘๑ ให้ส่วนควบคุมรายได้เพื่อสอบหนี้ค้างชำระเมื่อได้รับผลการสอบหนี้ค้างชำระแล้ว ให้จัดทำใบแจ้งราคา (แบบ ร. ๘๓) ส่งให้ผู้ขอรับใช้น้ำทราบค่าใช้จ่าย เพื่อชำระเงินตามกำหนดเวลาและส่งเอกสารทั้งหมดให้ส่วนควบคุมรายได้ เพื่อรอรับชำระเงินต่อไป

                  ๔.๔ เมื่อผู้ขอรับใช้น้ำมาติดต่อขอชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งราคาให้ส่วนควบคุมรายได้ออกหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ และลงบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับกรอกรายละเอียดลงในแบบสัญญาการใช้น้ำประปา (แบบ ร. ๘๔) แล้วจึงส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน เพื่อรับชำระค่าน้ำค้างชำระ (ถ้ามี) และค่าติดตั้งประปาใหม่พร้อมทำการลงนามในสัญญาการใช้น้ำประปา แล้วส่งเอกสารให้ส่วนต่อใหม่เพื่อพิจารณาดำเนินการติดตั้งประปาใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับใช้น้ำไม่มาตามกำหนดเวลา ให้ส่วนควบคุมรายได้ส่งเอกสารทั้งหมดคืนส่วนบริการการใช้น้ำเพื่อบันทึกข้อมูลยกเลิกการขอติดตั้งประปาใหม่ และส่งเรื่องทั้งหมดคืนส่วนสำรวจออกแบบ

๔.๕ ให้ส่วนต่อใหม่ พิจารณาการติดตั้งใหม่โดยวิธีจ้างเหมาหรือดำเนินการติดตั้งเองแล้วแต่ความเหมาะสม

กรณีจ้างเหมา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับการประปานครหลวง ว่าด้วยระเบียบการพัสดุ

๔.๖ ให้ส่วนต่อใหม่ จัดทำใบสั่งงานการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๓๓) และเบิกพัสดุไปดำเนินการติดตั้งแล้วให้ผู้ขอรับใช้น้ำลงนามรับรองการติดตั้งด้วย

๔.๗ เมื่อส่วนอ่านมาตร ได้รับใบสั่งงานการติดตั้งประปาแล้ว ให้ไปตรวจสอบสถานที่เพื่อกำหนดเส้นทาง ลำดับที่ และบันทึกการอ่านน้ำครั้งแรกให้ส่วนควบคุมรายได้เพื่อดำเนินการจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ

๔.๘ ให้กองโรงงานมาตรวัดน้ำ ใช้ใบสั่งงานการติดตั้งประปาบันทึกประวัติมาตราวัดน้ำ

๔.๙ ให้ส่วนควบคุมรายได้ เก็บสัญญาการใช้น้ำประปา (แบบ ร. ๘๔) แบบคำร้องขอติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๐) และเอกสารประกอบการขอติดตั้งประปาไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ : ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา,วิเคราะห์และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๗ การติดตั้งประปาใหม่/การติดตั้งประปาซ้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยการติดตั้งประปาใหม่ (แยกต่างหากจากการติดตั้งประปาซ้ำ) ฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

อัมภิญา/พิมพ์

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๔๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑