ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 220 ว่าด้วย การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๐

ว่าด้วย การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน

พ.ศ. ๒๕๓๘

-----------------------

                        โดยเห็นเป็นการสมควรกำหนดวิธีการในการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบ

ไว้ดังนี้

                        ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๐ ว่าด้วยการ

ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน พ.ศ. ๒๕๓๘"

                        ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

                        ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

                        ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

                        "การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำ" หมายถึง การปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้ใช้น้ำตามที่ได้

รับการร้องเรียนจากผู้ใช้น้ำ หรือจากรายงานของพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนควบคุมรายได้จะรับผล

การตรวจสอบข้อเท็จจริง มาบันทึกข้อมูลที่จะปรับปรุงตามหลักฐาน

                        "การเปลี่ยนประเภทการใช้น้ำ" หมายถึง การแก้ไขประเภทการใช้น้ำให้ถูกต้องตรง

กับข้อเท็จจริง ตามที่มีผู้ร้องเรียนหรือตามรายงานของพนักงานที่ตรวจพบ

                        "การเปลี่ยนชื่อ" หมายถึง การแก้ไขชื่อผู้ใช้น้ำ เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อ การขอโอน

สิทธิการใช้น้ำตามที่ผู้ใช้น้ำร้องเรียน

                        "การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามคำร้องและรายงาน" หมายถึง การแก้ไข

เปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย ตามรายงานที่ได้ตรวจพบของพนักงานที่เกี่ยวข้อง หรือตามคำร้องของผู้ใช้น้ำ

ประกอบด้วยหลักฐานของสำนักงานเขตท้องที่

                        "การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารและครอบครัวทหาร" หมายถึง การให้ส่วนลด

แก่ทหาร และครอบครัวทหารที่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการสงคราม ณ ต่างประเทศตามคำร้องของผู้ใช้น้ำ

ซึ่งการประปานครหลวงกำหนดให้ในอัตราหนึ่งในสามของค่าน้ำประปาที่ใช้ในประเภทที่อยู่อาศัย

เท่านั้น

                        "การขอรับส่วนลด" หมายถึง ผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับส่วนลดจะยื่นขอรับส่วนลดได้ที่

สำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และแสดงการยืนยันสิทธิประจำปีถัดไปตามที่การประปา

นครหลวงกำหนดภายในเดือนมกราคม

                        ข้อ ๕ การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงาน ให้ถือปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                        ๕.๑ ให้ส่วนบริการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขารับคำร้อง เพื่อการขอเปลี่ยน

ประเภทการใช้น้ำ การเปลี่ยนชื่อ การแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่

ทหารและครอบครัวทหาร และการมาแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิการขอรับส่วนลดประจำปี โดยดำเนิน

การตรวจสอบหลักฐานข้อเท็จจริงแล้วส่งให้ส่วนควบคุมรายได้ปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำต่อไป สำหรับการ

เปลี่ยนประเภทการใช้น้ำตามคำร้องของผู้ใช้น้ำ และการให้ส่วนลด ให้นำเสนอผู้มีอำนาจเพื่อพิจารณา

อนุมัติด้วย

                        ๕.๒ ให้ส่วนควบคุมรายได้ ตรวจสอบหลักฐานที่ได้รับจากส่วนบริการการใช้น้ำ

และตามรายงานของพนักงาน แล้วบันทึกข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน

ประปาสาขา

                        ข้อ ๖ ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

                                                                                         สุวิช  ฟูตระกูล

                                                                              ผู้ว่าการการประปานครหลวง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ:- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์

ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน.ที่

๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการ

ประปานครหลวง ว่าด้วย การปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้น้ำตามคำร้องและรายงานฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้

สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนว

ทางในการปฏิบัติงานต่อไป

[รก.๒๕๔๑/๙๒ง/๑๕๗/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑]

                                                                                    พรพิมล/แก้ไข

                                                                                     ๐๒/๐๗/๔๕

                                                                                                B+A (C )