ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 223 ว่าด้วย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๓

ว่าด้วย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                   

 

                โดยเห็นเป็นการสมควรวางระเบียบในการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแบบแผนในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการประปานครหลวง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๘๙ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๓ ว่าด้วยการจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้ระเบียบนี้

“หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน” หมายถึง หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงินของสำนักงานประปาสาขา

“พนักงานเก็บเงิน” หมายถึง พนักงานของส่วนจัดเก็บและรับเงินที่ได้รับมอบหมายให้ไปเก็บเงินค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ

“พนักงานควบคุมใบเสร็จรับเงิน” หมายถึง พนักงานของส่วนควบคุมรายได้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

“ส่วนบริหารเงินรับ (สาขา)” หมายถึง ส่วนบริหารเงินรับของกองการเงินที่ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่สำนักงานประปาสาขา

“ตารางหมุนเวียนของเส้นทางเก็บเงิน” หมายถึง ตารางกำหนดการปฏิบัติงานของพนักงานเก็บเงิน เพื่อออกไปเก็บเงินตามเส้นทางที่ได้รับมอบหมาย

“แบบสั่งเก็บเงิน” หมายถึง เอกสารควบคุมใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาที่ได้มอบหมายให้พนักงานเก็บเงินไปจัดเก็บและเป็นหลักฐานประกอบการนำส่งเงินค่าน้ำประปาที่จัดเก็บได้

“ใบนำส่งเงิน” หมายถึง หลักฐานการนำส่งเงินรายรับทุกประเภทประกอบด้วยรายละเอียดประเภทของเงินที่นำส่งและมีการลงนามผู้นำส่งและผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐาน

“แบบสรุปเงินรับประจำวัน” หมายถึง เอกสารที่ส่วนบริหารเงินรับ (สาขา) และหรือส่วนควบคุมการเงิน กองการเงิน จัดทำขึ้น เพื่อแสดงรายการสรุปเงินรับประจำวัน แยกตามรหัสการรับเงิน ตามที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๕  ให้หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน สั่งจ่ายใบเสร็จรับเงินให้พนักงานเก็บเงินไปจัดเก็บตามความเหมาะสม

ข้อ ๖  การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำ ให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

๖.๑ ให้ผู้อำนวยการกองรายได้ รับผิดชอบในการวางแผนกำหนดเป้าหมาย การจัดเก็บรายได้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายการจัดเก็บรายได้

                ๖.๒ ให้หัวหน้าส่วนจัดเก็บและรับเงิน ดำเนินการจัดทำตารางหมุนเวียนของเส้นทางการเก็บเงิน ให้สอดคล้องกับแผนการจัดเก็บรายได้ที่กำหนดไว้แล้วให้พนักงานควบคุมใบเสร็จรับเงินจัดและจ่ายใบเสร็จรับเงินตามตารางหมุนเวียนของเส้นทางการเก็บเงิน ส่งให้กับพนักงานที่ได้รับมอบหมายจากส่วนจัดเก็บและรับเงิน

๖.๓ ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน ตรวจสอบหลักฐานการนำส่งเงินของการจัดเก็บครั้งก่อนให้ครบทุกเส้นทาง ก่อนจ่ายใบเสร็จรับเงินครั้งใหม่

๖.๔ เมื่อผู้ใช้น้ำชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บแล้ว ให้พนักงานเก็บเงินลงลายมือชื่อและวันที่รับเงิน ลงในใบเสร็จรับเงินและต้นขั้วใบเสร็จรับเงินแล้วมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ชำระเงินแล้วเก็บต้นขั้วใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานประกอบการนำส่งเงินต่อไป

หากไม่สามารถจัดเก็บได้ ให้รายงานข้อขัดข้องในการจัดเก็บไว้ที่ด้านหลังของต้นขั้วใบเสร็จรับเงิน พร้อมลงวันที่กำหนดเวลาชำระเงินไว้ในใบแจ้งหนี้ แล้วมอบให้ผู้ใช้น้ำ

๖.๕ ให้พนักงานเก็บเงินจัดทำเอกสารประกอบการนำส่งเงินที่เก็บได้พร้อมต้นขั้วใบเสร็จรับเงินและใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อส่งให้ส่วนบริหารเงินรับ (สาขา) ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การตรวจสอบการเก็บเงินและการรับเงิน

                ๖.๖ ในกรณีที่พนักงานเก็บเงินไม่มารับใบเสร็จรับเงินไปจัดเก็บตามกำหนด ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นหลักฐานในตารางหมุนเวียนของเส้นทางการเก็บเงินและจัดทำบันทึกการเปลี่ยนตัวพนักงานเก็บเงินหรือบันทึกการคืนใบเสร็จรับเงิน แล้วแต่กรณี ส่งให้ส่วนควบคุมรายได้และส่วนบริการเงินรับ (สาขา) เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖.๗ ให้ส่วนบริหารเงินรับ (สาขา) ดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบการเก็บเงินแล้วส่งคืนใบเสร็จรับเงินที่คงเหลือพร้อมแบบสั่งเก็บเงินให้พนักงานควบคุมใบเสร็จรับเงินต่อไป

ข้อ ๗  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ : ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้-ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บ บทที่ ๒ การจัดเก็บรายได้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การจัดเก็บรายได้ค่าน้ำประปา ณ สถานที่ใช้น้ำฉบับนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

อัมภิญา/พิมพ์

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๖๗/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑