ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 228 ว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๘

ว่าด้วย การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

โดยเห็นสมควรกำหนดการดำเนินงานเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๘ ว่าด้วยการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“มาตรวัดน้ำไม่เดิน” หมายถึง มาตรวัดน้ำที่ไม่สามารถบันทึกหรือวัดปริมาณน้ำที่ใช้ไปของผู้ใช้น้ำ เนื่องจากตัวเลขในมาตรวัดน้ำไม่เดินเป็นปกติตามสภาพเดิมเมื่อติดตั้งมาตร

“มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ” หมายถึง มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายเพราะเกิดจากการกระทำอันทำให้ไม่สามารถวัดปริมาณน้ำใช้ได้ตรงกับที่ใช้จริง

“มาตรวัดน้ำสูญหาย” หมายถึง มาตรที่ติดตั้งให้ผู้ใช้น้ำ อาจอยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่ของผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้สูญหายไปจากที่ติดตั้งมาตร

“มาตรวัดน้ำครบวาระตามอายุการใช้งาน” หมายถึง มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ของผู้ใช้น้ำ ซึ่งได้ครบอายุการใช้งานตามที่การประปานครหลวงกำหนด

“มาตรวัดน้ำในอาคาร” หมายถึง มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานที่ของผู้ใช้น้ำ

“มาตรวัดน้ำนอกอาคาร” หมายถึง มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ภายนอกสถานที่ของผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๕  ให้ส่วนบริการมาตร สำนักงานประปาสาขา ดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า ๑ ๑/๒ นิ้ว ให้โรงงานมาตรวัดน้ำดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป และมาตรวัดน้ำทุกขนาดของผู้ใช้น้ำราชการ ตามที่ได้รับแจ้งมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๖  การประปานครหลวงกำหนดให้มีการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำได้ ๔ กรณี และให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แต่ละกรณี ดังต่อไปนี้

๖.๑ กรณีมาตรวัดน้ำไม่เดิน

(๑) เมื่อพบว่ามาตรวัดน้ำไม่เดิน ให้ส่วนอ่านมาตรจัดทำใบสั่งดำเนินการมาตรวัดน้ำ (แบบ ร. ๓๔) ส่งให้ส่วนบริการมาตรหรือโรงงานมาตรวัดน้ำดำเนินการเปลี่ยนมาตร

(๒) เมื่อส่วนบริการมาตรหรือโรงงานมาตรวัดน้ำได้รับแบบ ร. ๓๔ แล้ว ให้จัดทำแบบควบคุมใบสั่งดำเนินการมาตรวัดน้ำ (แบบ ร.๓๔ – ๑) ไปดำเนินการเปลี่ยนมาตร และบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนมาตร แล้วให้ผู้ใช้น้ำลงนามรับทราบในแบบ ร. ๓๔ และมอบให้ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐานฉบับหนึ่ง

๖.๒ กรณีมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ

(๑) เมื่อมีผู้พบว่ามาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย ให้แจ้งส่วนบริการมาตรเพื่อดำเนินการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และแจ้งผู้ใช้น้ำมาติดต่อยังสำนักงานประปาสาขาเพื่อลงนามรับทราบสภาพมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเท่าที่ตรวจพบ

(๒) ให้โรงงานมาตรวัดน้ำ ดำเนินการวิจัยมาตรวัดน้ำที่ชำรุดเสียหาย

                   (๓) เมื่อได้รับผลการวิจัยมาตรวัดน้ำ พบว่าเสียหายโดยการกระทำให้ส่วนอ่านมาตรคิดค่าน้ำสูญเสีย และให้ส่วนบริการมาตรคำนวณค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตร และแจ้งให้ผู้ใช้น้ำมาชำระเงิน ถ้าเป็นการทำลายมาตรวัดน้ำโดยเจตนา ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงดำเนินการตามระเบียบต่อไป

๖.๓ กรณีมาตรวัดน้ำสูญหาย

มาตรวัดน้ำนอกอาคารสูญหาย

                 (๑) เมื่อพนักงานตรวจพบว่ามาตรวัดน้ำนอกอาคารสูญหายให้แจ้งเชิญผู้ใช้น้ำมาติดต่อ หากผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำต่อไป ให้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่ถ้าไม่ต้องการใช้น้ำ ก็ให้ดำเนินการระงับการใช้น้ำถาวรหรือให้ฝากมาตร แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ใช้น้ำ

                 (๒) ให้ส่วนบริการมาตรดำเนินการแจ้งความเรื่องมาตรหายต่อสถานีตำรวจท้องที่ และแจ้งรายละเอียดมาตรวัดน้ำสูญหายส่งกองบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณราคาทรัพย์สินและค่าเสื่อมราคาประกอบการจัดทำรายงานยกเลิกการใช้งานทรัพย์สินส่งให้สำนักงานประปาสาขา

                 (๓) เมื่อสำนักงานประปาสาขาได้รับทราบตามรายงานยกเลิกการใช้งานทรัพย์สินแล้ว ให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจำหน่ายบัญชีทรัพย์สินแล้วส่งเรื่องให้กองบัญชีต้นทุนดำเนินการจำหน่ายมาตรวัดน้ำออกจากบัญชีต่อไป

มาตรวัดน้ำในอาคารสูญหาย

                  (๑) ให้ผู้ใช้น้ำนำแบบเรื่องราวขออนุญาตต่างๆ ของสถานีตำรวจท้องที่มาเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งมาตรในอาคารสูญหายต่อการประปานครหลวง และในกรณีนี้ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่ามาตรวัดน้ำและค่าบรรจบมาตรตามที่การประปานครหลวงกำหนด และหากต้องการใช้น้ำต่อไป จึงให้ดำเนินการติดตั้งมาตรวัดน้ำ

(๒) ให้ส่วนบริการมาตรใช้แบบเรื่องราวขออนุญาตต่างๆ ของสถานีตำรวจ ซึ่งผู้ใช้น้ำเป็นผู้แจ้งมาดำเนินการเพื่อจำหน่ายมาตรวัดน้ำออกจากบัญชีเช่นเดียวกับมาตรวัดน้ำนอกอาคารสูญหาย

๖.๔ กรณีมาตรวัดน้ำครบวาระตามอายุการใช้งาน

                 มาตรวัดน้ำที่ติดตั้งอยู่ ณ สถานที่ใช้น้ำ เมื่อครบวาระการใช้งานตามที่การประปานครหลวงกำหนดแล้ว ให้ส่วนควบคุมรายได้จัดทำบันทึกแจ้งให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์จัดพิมพ์ แบบ ร. ๓๔, แบบ ร. ๓๔ – ๑ แบบแบบรายงานมาตรที่ติดตั้ง และเมื่อได้รับเอกสารจากฝ่ายคอมพิวเตอร์แล้ว ให้ส่งสำนวนบริการมาตรหรือโรงงานมาตรวัดน้ำดำเนินการเปลี่ยนมาตร

                  ข้อ ๗  เมื่อส่วนควบคุมรายได้รับ แบบ ร. ๓๔ พร้อมหลักฐานประกอบจากการเปลี่ยนมาตรตามแต่กรณีแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนมาตรเพื่อปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีให้ถูกต้องและครบถ้วน

                  ข้อ ๘  ถ้าผู้ใช้น้ำไม่มาติดต่อภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไปแล้วไม่ว่ากรณีใดให้สำนักงานประปาสาขาดำเนินการตามระเบียบการระงับการใช้น้ำถาวร แล้วเรียกเก็บหนี้ค่าน้ำค้างชำระและหรือค่าเสียหายจากผู้ใช้น้ำต่อไป

ข้อ ๙  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๘ การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ บทที่ ๑๐ การเปลี่ยนมาตรกรณีมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายโดยการกระทำ และบทที่ ๑๑ การเปลี่ยนมาตรกรณีมาตรวัดน้ำสูญหาย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๗๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑.