ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 229 ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๙

ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรวัดน้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

                โดยเห็นเป็นการสมควรกำหนดวิธีปฏิบัติในการขอทดสอบมาตรวัดน้ำ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วยการจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๙ ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                “การทดสอบมาตรวัดน้ำ” หมายถึง การนำมาตรวัดน้ำที่ได้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ใช้น้ำมาทดสอบตามวิธีการทดสอบมาตร ว่าเป็นไปตามอัตรามาตรฐานการชั่ง ตวง วัดหรือไม่ ซึ่งโรงงานมาตรวัดน้ำ การประปานครหลวง มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการทดสอบ และออกหนังสือรับรองผลการทดสอบมาตรวัดน้ำ

“ใบเสร็จรับเงิน” หมายถึง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีที่การประปานครหลวงใช้เป็นหลักฐานการรับเงินค่าน้ำประปาจากผู้ใช้น้ำ

“ค่าทดสอบมาตรวัดน้ำ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่การประปานครหลวงเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะขอทดสอบมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๕  มาตรวัดน้ำที่ติดตั้ง ณ สถานที่ใช้น้ำ หากผู้ใช้น้ำหรือหน่วยงานในการประปานครหลวงสงสัยว่าจะวัดประมาณน้ำใช้ได้ไม่เที่ยงตรง อาจขอทดสอบมาตรวัดน้ำได้ แล้วแต่กรณี ดังนี้

๕.๑ กรณีผู้ใช้น้ำขอทดสอบมาตรวัดน้ำ

๑) ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งความจำนงขอทดสอบมาตรวัดน้ำกับส่วนบริการการใช้น้ำ

                          ๒) เมื่อส่วนควบคุมรายได้ได้รับเรื่องขอทดสอบมาตรวัดน้ำจากส่วนบริการการใช้น้ำ ให้ระงับการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินฉบับที่มีปัญหาไว้ก่อนเพื่อมิให้นำไปทำการระงับการใช้น้ำกรณีค้างชำระค่าน้ำประปา แล้วส่งเรื่องให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน เพื่อรับชำระค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน้ำตามที่การประปานครหลวงกำหนด

๓) เมื่อส่วนจัดเก็บและรับเงินได้รับชำระค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำแล้ว ให้ส่งเรื่องให้ส่วนอ่านมาตรดำเนินการต่อไป

๔) ให้ส่วนอ่านมาตร จัดทำใบสั่งดำเนินการมาตรวัดน้ำ (แบบ ร. ๓๔) แล้วดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ ทั้งนี้ มาตรทุกขนาดให้ส่งโรงงานมาตรวัดน้ำเพื่อทดสอบต่อไป

                          ๕) เมื่อโรงงานมาตรวัดน้ำทำการทดสอบมาตรวัดน้ำแล้วเสร็จ ให้ส่งผลการทดสอบมาตรวัดน้ำพร้อมกับออกหนังสือรับรองผลการทดสอบให้กองรายได้ สำนักงานประปาสาขา เพื่อรับทราบและแจ้งผลให้ผู้ใช้น้ำทราบต่อไปกับส่งเรื่องให้ส่วนอ่านมาตรพิจารณาผลการทดสอบมาตรวัดน้ำ และดำเนินการแล้วแต่กรณี ดังนี้

ถ้ามาตรวัดน้ำเดินเที่ยงตรง ให้ส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมรายได้เพื่อดำเนินการยกเลิกการระงับการจัดเก็บ

                  ถ้ามาตรวัดน้ำเดินเร็วหรือช้ากว่ามาตรฐาน ให้นำสถิติการใช้น้ำตามมาตรวัดน้ำที่นำไปติดตั้งแทนมาประเมินการใช้น้ำ แล้วส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมรายได้ทำการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่ไม่ถูกต้องซึ่งระงับการจัดเก็บไว้ และออกใบเสร็จรับเงินใหม่ทดแทนใบเสร็จรับเงินที่ยกเลิก

๕.๒ กรณีหน่วยงานของการประปานครหลวงขอทดสอบมาตรวัดน้ำ

                  ให้หน่วยงานที่มีความประสงค์จะขอทดสอบมาตรวัดน้ำ จัดทำบันทึกส่งตามสายงานบังคับบัญชามายังส่วนควบคุมรายได้ เพื่อให้ระงับการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินที่มีปัญหา แล้วดำเนินการในแนวทางเดียวกับกรณีผู้ใช้น้ำขอทดสอบมาตรวัดน้ำโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่าย

ข้อ ๖  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบปฏิบัติในการจัดเก็บ บทที่ ๙ การทดสอบมาตรโดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การขอทดสอบมาตรฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ดลธี/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๗๖/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑