ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 230 ว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรน้ำวัดน้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๐

ว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรวัดน้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

                        เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) กรณีติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว หรือกรณีฝากมาตรวัดน้ำทันทีภายหลังการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ และการบรรจบมาตรวัดน้ำเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๓๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๐ ว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๘ ว่าด้วยการของดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๒๕ และบรรดาคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“การของดใช้น้ำชั่วคราว” หมายถึง การที่ผู้ใช้น้ำได้แจ้งความประสงค์จะขอยุติการใช้น้ำไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ การของดใช้น้ำอาจขอได้ตั้งแต่การประปานครหลวงได้ติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ

“การขอบรรจบมาตรวัดน้ำ” หมายถึง การที่ผู้ใช้น้ำได้มายื่นความจำนงขอใช้น้ำหลังจากที่ได้รับการระงับการใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) ไประยะหนึ่งแล้ว

“ผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว” หมายถึง ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากการประปานครหลวงให้ใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว ตามระเบียบที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๕  การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการขอบรรจบมาตรวัดน้ำ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามคู่มือการปฏิบัติงาน และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

                                 ๕.๑ การของดใช้น้ำชั่วคราวนั้น ผู้ใช้น้ำจะต้องขอฝากมาตรวัดน้ำไว้กับการประปานครหลวง ซึ่งครั้งหนึ่งมีกำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน และการประปานครหลวงจะคิดค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำ นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอำนาจได้อนุมัติให้ฝากมาตรวัดน้ำแล้ว สำหรับค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำการประปานครหลวงจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

                            ๕.๒ ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งความประสงค์จะของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) ต่อส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน และหากเป็นกรณีขอฝากมาตรวัดน้ำทันทีภายหลังการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ ก็ให้แจ้งความประสงค์ก่อนที่ทางสำนักงานประปาสาขาที่รับผิดชอบจะทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๓ วัน

 ๕.๓ ให้ส่วนบริการการใช้น้ำ พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการของดใช้น้ำตามแต่กรณี ดังนี้

                                       ๑) กรณีที่ได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้ว ให้ส่วนบริการมาตรคิดค่าใช้จ่ายในการถอด และค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำ เมื่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการฝากมาตรวัดน้ำแล้ว และภายหลังจากที่ส่วนจัดเก็บและรับเงินได้รับชำระค่าใช้จ่ายและหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระเรียบร้อยแล้ว จึงออกไปทำการถอดมาตรวัดน้ำ และคืนมาตรวัดน้ำให้ส่วนพัสดุ จากนั้นให้ส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมรายได้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำและดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีจนถึงวันที่ได้ถอดมาตรวัดน้ำ กับให้ส่วนบริการมาตรและส่วนควบคุมรายได้บันทึกข้อมูลในสมุดคุมฝากมาตรวัดน้ำไว้เป็นหลักฐานด้วย

ในกรณีที่ต้องดำเนินการเป็นพิเศษ เช่น ต้องขุดเจาะทางเท้า ให้คิดค่าใช้จ่ายตามสภาพความเป็นจริงเป็นรายๆ ไป

                                       ๒) กรณีฝากมาตรวัดน้ำทันทีภายหลังการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ ให้ส่วนต่อใหม่ดำเนินการติดตั้งประปา และอุดปลั๊กแทนการติดตั้งมาตรวัดน้ำแล้วส่งเรื่องพร้อมมาตรวัดน้ำ ให้ส่วนบริการมาตรคิดค่าฝากมาตรวัดน้ำ เมื่อผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติการฝากมาตรวัดน้ำ และส่วนจัดเก็บและรับเงินชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำแล้ว ให้ส่วนบริการมาตรบันทึกข้อมูลลงในสมุดคุมฝากมาตรวัดน้ำและส่งมาตรวัดน้ำคืนให้ส่วนพัสดุต่อไป พร้อมกับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่วนควบคุมรายได้เพื่อปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ และบันทึกข้อมูลในสมุดคุมฝากมาตรวัดน้ำด้วย

                            ๕.๔ ผู้ใช้น้ำที่มีความประสงค์จะขอใช้น้ำใหม่ภายหลังการของดใช้น้ำชั่วคราวแล้ว ให้ติดต่อกับส่วนบริการการใช้น้ำเพื่อคิดค่าใช้จ่ายในการบรรจบมาตรวัดน้ำ และเมื่อส่วนจัดเก็บและรับเงินรับชำระค่าบรรจบมาตรวัดน้ำ และหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ (ถ้ามี) แล้ว ให้ส่วนบริการมาตรดำเนินการบรรจบมาตรวัดน้ำให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับชำระหนี้ดังกล่าว แล้วให้ส่วนควบคุมรายได้ดำเนินการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำต่อไป

                           ๕.๕ ก่อนครบกำหนดเวลาฝากมาตรวัดน้ำไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้ส่วนบริการมาตรติดต่อให้ผู้ใช้น้ำมาต่ออายุการฝากมาตรวัดน้ำ เมื่อผู้ใช้น้ำมาติดต่อภายในกำหนดเวลาที่ได้แจ้งแล้ว ให้ส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมรายได้สอบหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ และให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินรับชำระค่าธรรมเนียมรับฝากมาตรวัดน้ำและหนี้ค่าน้ำประปาค้างชำระ (ถ้ามี) ต่อไป หากพ้นกำหนดแล้วผู้ใช้น้ำยังไม่มาติดต่อให้ดำเนินการยุบทะเบียนการใช้น้ำโดยดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การระงับการใช้น้ำชั่วคราวและถาวร กรณีค้างชำระค่าน้ำประปา

ข้อ ๖  ผู้ใช้น้ำประปาชั่วคราว ไม่มีสิทธิของดการใช้น้ำประปาชั่วคราวตามระเบียบนี้

ข้อ ๗  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๖ การของดใช้น้ำชั่วคราวก่อนการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ และบทที่ ๑๗ การของดใช้น้ำชั่วคราวภายหลังการติดตั้งประปาใหม่แล้วเสร็จ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวงว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรวัดน้ำฉบับดังกล่าวนี้เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ประภาศรี/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๘๐/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑