ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 231 ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำ และถอนมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๑

ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

                         เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๑ ว่าด้วยการงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

                           ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๗๐ ว่าด้วย การดำเนินการในกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ รื้อถอน หรือผู้ใช้น้ำจะเลิกใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๒๐ และคำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับต่อไปนี้

                                   ๔.๑ ให้ผู้ใช้น้ำยื่นใบคำร้องบริการน้ำประปา (แบบ ร.๕๙) ต่อส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขา ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานประปาสาขาทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นขอเลิกใช้น้ำตามที่การประปานครหลวงกำหนด

                                    ๔.๒ ส่วนบริการการใช้น้ำ ตรวจสอบหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วน หากเป็นการใช้น้ำชั่วคราวและขาดการต่ออายุการใช้น้ำชั่วคราว ให้คิดค่าใช้จ่ายตามที่การประปา      นครหลวงกำหนด แล้วส่งเอกสารให้ส่วนควบคุมรายได้และส่วนจัดเก็บและรับเงิน เพื่อสอบหนี้ค้างชำระและรับชำระเงินค้างทั้งหมด (ถ้ามี) ตามลำดับ เมื่อรับชำระเงินแล้วให้ส่งเอกสารให้ส่วนบริการมาตร

                                    ๔.๓ ส่วนบริการมาตร จัดทำใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร. ๓๕) และดำเนินการถอดมาตรวัดน้ำ อุดปลั๊ก และรื้อเส้นท่อ แล้วจัดทำใบสรุปการยุบทะเบียนการใช้น้ำ (แบบ ร.๓๕-๔) และใบคุมการส่งคืนมาตรและอุปกรณ์ (แบบ ร.๓๕-๕) และแจกจ่ายเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                    ๔.๔ ส่วนควบคุมรายได้ จัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาถึงวันที่ถอดมาตรวัดน้ำ แล้วให้จัดทำประวัติการเลิกใช้น้ำ (แบบ ร.๒) จากนั้นให้ส่งแบบ ร.๓๕-๔ ฉบับที่ ๒ ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร.๓๕) เพื่อดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือ ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตาม คำสั่งการประปานครหลวงที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๕ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้กรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยการงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ประภาศรี/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๘๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑