ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 232 ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรน้ำวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร และกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๒

ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร

และกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

                         เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร และกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๒ ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารและกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  กรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

                           ๔.๑ กรณีผู้ใช้น้ำจะรื้อถอนอาคารและขอยกเลิกใช้น้ำต้องแจ้งให้สำนักงานประปาสาขาทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๗ วัน ให้ส่วนบริการการใช้น้ำรับคำร้องและหลักฐานประกอบ แล้วดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำ และถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ

                            ๔.๒ กรณีผู้ใช้น้ำแจ้งการรื้อถอนอาคารและประสงค์จะของดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว เพื่อรอปลูกสร้างอาคารใหม่ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การของดใช้น้ำชั่วคราว (ฝากมาตรวัดน้ำ) และการบรรจบมาตรวัดน้ำ

                            ๔.๓ กรณีหน่วยงานตรวจพบว่าอาคารที่ใช้น้ำเดิมถูกรื้อถอน ให้จัดทำแผนที่สังเขป และแจ้งรายละเอียดที่ตรวจพบให้ส่วนบริการการใช้น้ำทราบ แล้วให้ส่วนบริการการใช้น้ำออกตรวจสภาพการใช้น้ำและเชิญผู้ใช้น้ำมาติดต่อ ถ้าผู้ใช้น้ำมาติดต่อภายในกำหนด และแจ้งความประสงค์จะใช้น้ำต่อไป ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การขอใช้น้ำต่อเนื่องในกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ แต่ถ้าผู้ใช้น้ำมาติดต่อแล้วไม่ต้องการใช้น้ำต่อไปหรือผู้ใช้น้ำไม่มาติดต่อภายในกำหนดให้ระงับการใช้น้ำโดยดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำ กรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ

ข้อ ๕  กรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติตามลำดับดังต่อไปนี้

                           ๕.๑ เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ให้ส่วนบริการการใช้น้ำออกไปตรวจสอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ สภาพมาตรวัดน้ำ สถานที่ตั้งมาตรวัดน้ำ และความต้องการใช้น้ำ พร้อมกับจัดการปิดประกาศชื่อผู้ใช้น้ำและทะเบียนผู้ใช้น้ำที่ถูกเพลิงไหม้ไว้ ณ สถานที่ถูกเพลิงไหม้ และระบุให้ผู้ใช้น้ำดังกล่าวมาติดต่อแจ้งความจำนงขอใช้น้ำต่อสำนักงานประปาสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในเวลาที่กำหนด แล้วจัดทำแบบตรวจสอบการใช้น้ำ (แบบ ร.๕) พร้อมกับจัดทำแผนที่โดยสังเขป รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานประปาสาขาเพื่อทราบและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทำการระงับการใช้น้ำในบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยมิชักช้า

๕.๒ เมื่อผู้ใช้น้ำมาติดต่อ ให้ส่วนบริการมาตรดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณีดังนี้

ถ้าผู้ใช้น้ำมาติดต่อภายในกำหนดและแจ้งความจำนงขอใช้น้ำต่อไป หากอาคารถูกเพลิงไหม้เพียงบางส่วน ผู้ใช้น้ำยังคงอยู่อาศัยในอาคารนั้นได้ ให้ผู้ใช้น้ำคงใช้น้ำได้ตามเดิม แต่หากอาคารถูกเพลิงไหม้จนไม่สามารถอยู่อาศัยในอาคารนั้นได้ และผู้ใช้น้ำประสงค์จะก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การขอใช้น้ำต่อเนื่องในกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่

                           ถ้าผู้ใช้น้ำแจ้งความจำนงว่าจะไม่ใช้น้ำต่อไป หรือผู้ใช้น้ำไม่ได้มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดตามประกาศ ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำขอเลิกใช้น้ำ

ข้อ ๖  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๓ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้น้ำกรณีอาคารผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรวัดน้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคารและกรณีอาคารของผู้ใช้น้ำถูกเพลิงไหม้ฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๘๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑