ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 233 ว่าด้วย การขอใช้น้ำชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ ในกรณีที่ประสงค์จะใช้น้ำต่อเนื่องเมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๓

ว่าด้วย การขอใช้น้ำชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในกรณีที่ประสงค์

จะใช้น้ำต่อเนื่องเมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

                       เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการขอใช้น้ำจากมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมในกรณีที่มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นการขอใช้น้ำชั่วคราวเป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๓ ว่าด้วย การขอใช้น้ำชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในกรณีที่ประสงค์จะใช้น้ำต่อเนื่องเมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การขอใช้น้ำชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในกรณีที่ประสงค์จะใช้นำต่อเนื่องเมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิม ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติตามลำดับดังต่อไปนี้

                         ๔.๑ ให้ผู้ใช้น้ำยื่นใบคำร้องบริการน้ำประปา (แบบ ร.๕๙) ต่อส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขา ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานประปาสาขาพร้อมหลักฐานประกอบก่อนการรื้อถอนอาคารไม่น้อยกว่า ๗ วัน เพื่อขอเปลี่ยนสภาพการใช้น้ำเดิมเป็นการขอใช้น้ำชั่วคราวสำหรับการก่อสร้าง

๔.๒ ให้ส่วนบริการการใช้น้ำส่งเรื่องให้ส่วนควบคุมรายได้ ตรวจสอบหนี้ค่าน้ำค้างชำระ และการยุบทะเบียนการใช้น้ำ แล้วส่งเรื่องให้ส่วนสำรวจออกแบบ

๔.๓ ให้ส่วนสำรวจออกแบบ ดำเนินการ ดังนี้

๔.๓.๑ ถ้าได้ยุบทะเบียนการใช้น้ำแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การติดตั้งประปาใหม่หรือการติดตั้งประปาซ้ำ แล้วแต่กรณี

๔.๓.๒ ถ้ายังมิได้ยุบทะเบียนการใช้น้ำ ให้โอนเป็นการใช้น้ำประปาชั่วคราว โดยดำเนินการตามระเบียบ ว่าด้วย การขอรับใช้น้ำประปาชั่วคราว

ข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๑๔ การงดจ่ายน้ำและถอดมาตรเลิกใช้น้ำกรณีผู้ใช้น้ำรื้อถอนอาคาร โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การขอใช้น้ำชั่วคราวเพื่อก่อสร้างอาคารใหม่ในกรณีที่ประสงค์จะใช้น้ำต่อเนื่องเมื่อมีการรื้อถอนอาคารเดิมฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวง ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๙๒/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑