ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 234 ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๓๔

ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

โดยเห็นเป็นการสมควรกำหนดวิธีการในการควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘๘ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๓๔ ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำและการใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                  ๔.๑ เมื่อมีการงดจ่ายน้ำตามใบสั่งทำการถอดมาตร (แบบ ร. ๓๕) แล้ว ให้ส่วนบริการมาตรตรวจสอบ แบบ ร. ๓๕ และใบสรุปการยุบทะเบียนการใช้น้ำ (แบบ ร. ๓๕ – ๔) ถ้ามีรายการที่ยังถอดมาตรวัดน้ำกลับคืนมาไม่ได้ ให้จัดทำทะเบียนคุมมาตรวัดน้ำที่ยุบทะเบียนแล้วถอดกลับคืนมาไม่ได้ (แบบ ร. ๓๘) หากได้มาตรวัดน้ำกลับคืนมาเมื่อใดให้บันทึกไว้ใน แบบ ร. ๓๘ ด้วย และทุกสิ้นเดือนให้ส่วนบริการมาตรจัดทำรายงานสรุปการเคลื่อนไหวของจำนวนมาตรวัดน้ำที่ยุบทะเบียนแล้วถอดกลับคืนมาไม่ได้ (แบบ ร. ๓๘ – ๑) เสนอผู้อำนวยการกองบำรุงรักษาเพื่อติดตามการถอดมาตรวัดน้ำกลับคืนมาหรือดำเนินการตามข้อ ๔.๒ ต่อไป

                  ๔.๒ ถ้าส่วนบริการมาตรตรวจพบว่า มาตรวัดน้ำสูญหายหรือไม่สูญหาย แต่ไม่สมควรจำหน่ายตามข้อ ๑๑๓ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ก็ให้ดำเนินการจำหน่ายออกจากบัญชีเป็นศูนย์ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๑๑๔ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๐๐ ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๗ ต่อไป

หากมีการจำหน่ายมาตรวัดน้ำที่ได้บันทึกไว้ในแบบ ร. ๓๘ ก็ให้หมายเหตุการณ์จำหน่ายเป็นศูนย์ไว้ใน แบบ ร. ๓๘ ด้วย

ข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การควบคุมทะเบียนมาตรวัดน้ำในกรณีงดจ่ายน้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเกี่ยวกับสำนักงานประปาสาขา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๙๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑