ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 222 ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๒

ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

                         โดยเห็นเป็นการสมควรวางระเบียบ ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของข้อบังคับ ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ และข้อ ๔ ของข้อบังคับ ฉบับที่ ๘๙ ว่าด้วยการรับ – จ่าย การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. ๒๕๓๐

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๒ ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“ใบเสร็จรับเงินประจำงวด” หมายถึง ใบเสร็จค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีที่ออกประจำงวดโดยฝ่ายคอมพิวเตอร์

“ใบเสร็จรับเงินกรณีพิเศษ” หมายถึง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีที่ออกโดยส่วนควบคุมรายได้

“ใบเสร็จรับเงินยกเลิก” หมายถึง ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาและใบกำกับภาษีที่ได้รับอนุมัติให้ยกเลิก ตามระเบียบ ว่าด้วย การยกเลิกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

“แฟ้มข้อมูลลูกหนี้” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว ซึ่งเก็บอยู่ในเทปหรือจานแม่เหล็กที่ใช้กับเครื่อง MAIN FRAME ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

“ใบแจ้ง” หมายถึง ใบแจ้งให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลลูกหนี้ซึ่งส่วนควบคุมรายได้จัดทำเพื่อขอให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ประมวลผลและจัดพิมพ์รายงานต่างๆ เกี่ยวกับแฟ้มข้อมูลลูกหนี้

“รายการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้” หมายถึง รายงานที่แสดงสภาพรายการที่ผิดหรือที่สำคัญของข้อมูลลูกหนี้ค่าน้ำฯ หรือเงินประกันการใช้น้ำที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ประมวลผลเมื่อจัดทำทะเบียนลูกหนี้รายตัวแต่ละครั้ง

“รายงานเงินประกันการใช้น้ำ” หมายถึง รายงานที่แสดงข้อมูลเงินประกันการใช้น้ำที่ได้ประมวลผลจากการจัดทำทะเบียนเงินสดรับ

ข้อ ๕  การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

                            ๕.๑ ให้ส่วนควบคุมรายได้ บันทึกข้อมูลใบเสร็จรับเงินกรณีพิเศษ ใบเสร็จรับเงินยกเลิกและรายการแก้ไขบัญชีลูกหนี้รายตัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดภายหลังจากที่ได้ส่งข้อมูลเพื่อออกใบเสร็จรับเงินประจำงวดแล้ว จนถึงวันทำการสุดท้ายของเดือน แล้วให้จัดทำใบแจ้ง ส่งพร้อมข้อมูลที่บันทึกให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์

                           ๕.๒ ให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลจากแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาประมวลผลและจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว รายการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้รายการเงินประกันการใช้น้ำ และรายงานต่างๆ ตามใบแจ้งส่งให้ส่วนควบคุมรายได้

                           ๕.๓ ให้ส่วนควบคุมรายได้ ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัว และรายงานอื่นๆ ที่ได้รับจากฝ่ายคอมพิวเตอร์ และส่งยอดสรุปเงินประกันการใช้น้ำ และรายงานที่เกี่ยวข้องให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินตรวจสอบความถูกต้องของเงินประกันการใช้น้ำต่อไป หากมีรายการที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดำเนินการในงวดถัดไป

๕.๔ สำหรับการแก้ไขปรับปรุงบัญชีลูกหนี้ค่าน้ำประปาและเงินประกันการใช้น้ำจากข้อมูลที่ตรวจสอบ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแบบรายวันทั่วไปจัดส่งให้ฝ่ายบัญชีเพื่อปรับปรุงบัญชีต่อไป

ข้อ ๖  สำนักงานประปาสาขาใดที่ยังไม่ได้อ่านมาตรด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำมือถือ ให้จัดส่งข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์

ข้อ ๗  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๔ ตอนที่ ๑ การแก้ไขบัญชีลูกหนี้รายตัว โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การจัดทำทะเบียนลูกหนี้ค่าน้ำประปารายตัวฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขาหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

นันติญา/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๖๔/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑